Σχετικά με την κυκλοφορία βιβλίων, περιοδικών και άλλου έντυπου υλικού, στα σχολεία


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 64738/Γ2/28-4-2014 του Υπουργείου Παιδείας

Το Υπουργείο Παιδείας απαντώντας σε σχετικό αίτημα του Ελληνικού Ιδρύματος Ιστορικών Μελετών, σχετικά με την παρουσίαση βιβλίων των εκδόσεών του και προβολή ντοκιμαντέρ παραγωγής του σε σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αναφέρει ότι:

«Το έργο αυτό μπορεί να παρουσιαστεί σε μαθητές όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης με τη συναίνεση των Διευθυντών των κατά τόπους σχολικών μονάδων, με τις ανάλογες παιδαγωγικές προσαρμογές των ιστορικών τεκμηρίων και εκδόσεων ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα και σχολική βαθμίδα.
Ωστόσο, σε καμία περίπτωση η παρουσίαση και η προβολή των εκδόσεων στα σχολεία δεν πρέπει να μετατραπεί σε αφορμή και αιτία πώλησης των αντίστοιχων μορφωτικών αγαθών (βιβλίων ή ψηφιακών δίσκων) εντός του σχολείου, γιατί ακριβώς ο χώρος του σχολείου δεν είναι και δεν πρέπει να γίνεται χώρος εμπορικής δραστηριότητας.»

Επισημαίνεται, επιπλέον, ότι ισχύει η με αρ. πρωτ. 101705/Γ7/30-09-2002 εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Τι αναφέρει η 101705/Γ7/30-09-2002 εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων :

  1. Οι μαθητές των σχολείων μπορούν να χρησιμοποιούν ελεύθερα, πέρα από τα εγκεκριμένα και τα δωρεάν παρεχόμενα διδακτικά βιβλία και άλλα βιβλία, τα οποία είναι σχετικά με τα διδασκόμενα μαθήματα.. Με αφορμή την εκπόνηση από τους μαθητές συνθετικών- δημιουργικών εργασιών, στα πλαίσια της ανάπτυξης της δημιουργικής τους ικανότητας και της καλλιέργειας ερευνητικού πνεύματος, επιβάλλεται δεοντολογικά από παιδαγωγική, επιστημονική και διδακτική άποψη και αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της εκπαιδευτικής διαδικασίας ο εκπαιδευτικός να προτείνει βιβλιογραφία στους μαθητές με βάση τους καταλόγους των εγκεκριμένων από την αρμόδια επιτροπή του ΥΠΕΠΘ βιβλίων και περιοδικών. Άλλωστε και οι δραστηριότητες, που αναλαμβάνει ο Σύλλογος Διδασκόντων και ο Υπεύθυνος Βιβλιοθήκης σε συνεννόηση και συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων για την πολιτιστική αναβάθμιση του σχολείου εντάσσονται στο πλαίσιο αυτό.
  2. Εντός του χώρου των σχολείων δεν επιτρέπεται η διάθεση, η δωρεάν διανομή, η διακίνηση ή η πώληση πάσης φύσεως υλικού (εντύπου και μη), που κρίνεται ως διαφημιστικό, προσηλυτιστικό, προπαγανδιστικό ή στρεφόμενο κατά συγκεκριμένων ομάδων του πληθυσμού. Ως χώρος του σχολείου εννοείται όχι μόνο αυτός του κτηρίου, αλλά και του προαυλίου και των εισόδων αυτού.
  3. Δεν είναι θεμιτές υποδείξεις προς τους μαθητές να προμηθευτούν συγκεκριμένο επώνυμο προϊόν ή να απευθυνθούν για την αγορά κάποιου σχολικού είδους σε συγκεκριμένο προμηθευτή, δεδομένου ότι με τις κατευθυνόμενες αγορές παρακωλύεται η λειτουργία του ανταγωνισμού, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Ν.703/1971 «περί προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού» και καταστρατηγούνται δικαιώματα των καταναλωτών, για τα οικονομικά συμφέροντα των οποίων η πολιτεία οφείλει να μεριμνά, σύμφωνα με το Ν. 2251/ 1994 «περί προστασίας των καταναλωτών».
  4. Απαγορεύεται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η εν μέρει ή η εν όλω αναπαραγωγή βιβλίων, με οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικό- ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης κ.λ.π.), χωρίς την προηγούμενη άδεια των εκδοτών τους.
  5. Ειδικότερα δε, όσον αφορά στα ιδιωτικά σχολεία, υπενθυμίζεται ότι:
    Α) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 του Ν. 682/ 1977 «απαγόρευση πώλησης βιβλίων και γραφικής ύλης» απαγορεύεται η καθ’ οιονδήποτε τρόπο πώληση στους μαθητές βιβλίων και γραφικής ύλης από τα ιδιωτικά σχολεία και τους διδάσκοντες σε αυτά.
    Β) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 παρ.2 εδ. ιθ του ως άνω νόμου, η πώληση βιβλίων και γραφικής ύλης στους μαθητές αποτελεί παράβαση των κείμενων διατάξεων περί ιδιωτικής εκπαίδευσης εκ μέρους των ιδιοκτητών σχολείων, των δ/ντων και του διδακτικού προσωπικού αυτών- για τον καθένα στον τομέα της αρμοδιότητας του- και αποτελεί πειθαρχικό αδίκημα, το οποίο τιμωρείται με τις ποινές που προβλέπονται από το άρθρο 42 του ίδιου νόμου.

Διαβάστε την 64738/Γ2/28-4-2014 εγκύκλιο

Διαβάστε την 101705/Γ7/30-9-2002 εγκύκλιο

Share and Enjoy !
Shares