Σχετικά με την κράτηση για κύρια σύνταξη υπέρ Δημοσίου επί του επιδόματος θέσης ευθύνης


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 129180/0092/8-10-2014 του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους

Το επίδομα θέσης ευθύνης του άρθρου 13 του ν. 3205/2003 υπόκειται υποχρεωτικά, από 1-11-2011, σε κράτηση για κύρια σύνταξη υπέρ Δημοσίου, ανεξαρτήτως εάν ο υπάλληλος ελάμβανε αυτό κατά την 31-10-2011, αρκεί δηλαδή να είχε προαχθεί σε θέση Προϊσταμένου Οργανικής Μονάδας και να είχε ασκήσει τα καθήκοντα αυτά, μετά από κρίση του αρμοδίου Διοικητικού Οργάνου, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα της συνολικής δημόσιας υπηρεσίας του, κατά το οποίο καταβαλλόταν το επίδομα αυτό.

Κατόπιν τούτου ο εκπαιδευτικός ο οποίος διατέλεσε και άσκησε καθήκοντα Διευθυντή κατά το χρονικό διάστημα 2005-2008, θα έπρεπε να υπόκειται, από 1-11-2011, σε κράτηση για κύρια σύνταξη υπέρ Δημοσίου επί του αντίστοιχου επιδόματος θέσης ευθύνης Διευθυντή, όπως αυτό είχε διαμορφωθεί την 31-10-2011.

Διαβάστε το έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares