Σχετικά με την «Ηλεκτρονική Δήλωση Προτίμησης για τα ΕΠΑΛ», για το 2017-2018 Θα πρέπει να πραγματοποιηθεί από 19 έως 23 Ιουνίου 2017


άκουσε το άρθρο

Εγκύκλιος Φ1α/98666/Δ4/13-6-2017 του Υπουργείου Παιδείας

Οι μαθητές που επιθυμούν να εγγραφούν, να ανανεώσουν την εγγραφή τους ή να μετεγγραφούν σε οποιαδήποτε τάξη Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑΛ για το σχολικό έτος 2017-2018, υποβάλλουν «Ηλεκτρονική Δήλωση Προτίμησης για τα ΕΠΑΛ», μέσω της εφαρμογής e-epal στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://e-epal.minedu.gov.gr,
συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία, από τη 19η Ιουνίου έως την 23η Ιουνίου 2017. Στην περίπτωση ανήλικων μαθητών την ηλεκτρονική δήλωση προτίμησης καταθέτουν οι κηδεμόνες τους.

Για την είσοδο στην εφαρμογή e-epal, είναι απαραίτητοι οι κωδικοί taxis. Στην περίπτωση ανήλικου μαθητής ή ενήλικου προστατευόμενου μέλους ο οποίος δε διαθέτει κωδικούς taxis, χρησιμοποιούνται οι κωδικοί taxis του γονέα ή κηδεμόνα ή του κατά το νόμο υπεύθυνου αντίστοιχα. Στην περίπτωση αυτή, απαιτείται αποδεικτικό έγγραφο δημόσιας αρχής κατά τη διαδικασία της εγγραφής στο σχολείο.

Επίσης, στην περίπτωση κατά την οποία οι αιτούντες δε διαθέτουν κωδικούς taxis, οφείλουν να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να τους αποκτήσουν έγκαιρα.

Για όσους επιθυμούν να εγγραφούν στην Α΄ τάξη ΕΠΑΛ και αδυνατούν να αποκτήσουν κωδικούς taxis, μπορούν να απευθύνονται στους διευθυντές των ΕΠΑΛ οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν, μέσω των προσωπικών τους κωδικών taxis, την προτίμηση που τους υποβάλλουν εγγράφως με υπεύθυνη δήλωση, οι κηδεμόνες των ανήλικων ή οι ενήλικες μαθητές. Επισημαίνεται ότι στην ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση αναγράφεται:
«Ο κάτωθι υπογεγραμμένος …… εξουσιοδοτώ τον διευθυντή του …….ΕΠΑΛ να υποβάλλει την ηλεκτρονική δήλωση προτίμησης του μαθητή …………… για την Α΄ τάξη ΕΠΑΛ λόγω αδυναμίας απόκτησης κωδικών taxis».

Οι αιτούντες κατά την είσοδο τους στην εφαρμογή e-epal θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται για τις τάξεις, τους τομείς και τις ειδικότητες των ΕΠΑΛ στις οποίες δικαιούνται να εγγραφούν.

Κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής δήλωσης προτίμησης καταχωρίζονται στοιχεία όπως:

 1. Το e-mail του κηδεμόνα ή του ενήλικου μαθητή
 2. Τα ατομικά στοιχεία του κηδεμόνα
 3. Η τάξη την οποία ολοκλήρωσαν και τους δίνει τη δυνατότητα να εγγραφούν στο ΕΠΑΛ, το σχολείο προέλευσης και το τελευταίο έτος φοίτησης
 4. Η επιλογή για εγγραφή στην Α΄ Τάξη ή στον Τομέα της Β΄ Τάξης ή στην Ειδικότητα της Γ΄ Τάξης ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. ή της Δ΄ τάξης εσπερινών ΕΠΑΛ
 5. Η επιλογή έως τριών (3) ΕΠΑΛ
 6. Τα ατομικά στοιχεία του μαθητή

Σημειώνεται ότι:

 • Όσοι μαθητές έχουν προαχθεί από τάξη του ΕΠΑΛ έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν πρώτη τη σχολική μονάδα στην οποία φοιτούν και στην οποία έχουν προτεραιότητα εγγραφής.
 • Οι κηδεμόνες των ανηλίκων μαθητών και οι ενήλικοι μαθητές πρέπει να γνωρίζουν ότι η κατάταξη τους σε ΕΠΑΛ προτίμησής τους θα γίνει με βάση τη σειρά προτίμησης που δηλώθηκε και θα γίνει σε Τάξεις, Τομείς και Ειδικότητες που πληρούν τις προϋποθέσεις λειτουργίας τους.
 • Μετά την οριστική κατάταξή τους σε συγκεκριμένο ΕΠΑΛ οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν μέσω της εφαρμογής e-epal στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://e-epal.minedu.gov.gr και οφείλουν να παρουσιαστούν από την 26η έως την 30ή Ιουνίου 2017 για την οριστική εγγραφή, ανανέωση εγγραφής ή μετεγγραφή στη σχολική μονάδα που επιλέχθηκαν προσκομίζοντας όσα δικαιολογητικά απαιτούνται κατά περίπτωση.
 • Στην περίπτωση μη λειτουργίας του Τομέα ή της Ειδικότητας στο σχολείο φοίτησης, οι μαθητές μπορούν να μετακινηθούν στο επόμενο σχολείο (της σειράς προτίμησής τους) στο οποίο εγκρίθηκε η λειτουργία Τομέα ή Ειδικότητας και ενημερώνονται μέσω της εφαρμογής e-epal στην προαναφερόμενη ηλεκτρονική διεύθυνση.
 • Στην περίπτωση κατά την οποία μαθητής κατανεμήθηκε σε ολιγομελές τμήμα του οποίου δεν έχει εγκριθεί η λειτουργία έως το τέλος Ιουνίου, αναμένει νεότερη ενημέρωση έως τη 10η Ιουλίου.
 • Στην εξαιρετική περίπτωση κατά την οποία μαθητής δεν κατανεμήθηκε σε κανένα σχολείο, η διαδικασία κατανομής του θα γίνει από την οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην οποία απευθύνεται έως το τέλος Ιουνίου, όπου ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προτείνει την εγγραφή του σε υπάρχοντα τμήματα.
 • Οι μαθητές ή οι κηδεμόνες αυτών που συναντούν δυσκολία στη συμπλήρωση των απαραίτητων στοιχείων στην εφαρμογή (e-epal) μπορούν να απευθύνονται στο Help Desk της εφαρμογής ή στο πλησιέστερο ΕΠΑΛ της κατοικίας τους κατά τις ώρες λειτουργίας του.
 • Τα στοιχεία που συμπληρώνονται στην εφαρμογή και είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση της εγγραφής, κατατίθενται και ελέγχονται από τον Διευθυντή του ΕΠΑΛ στο οποίο κατατάχθηκαν οι μαθητές.
 • Οι μετεξεταστέοι μαθητές Γυμνασίων, ΓΕΛ, ΕΠΑΛ οι οποίοι περιμένουν την έκδοση αποτελεσμάτων από τη δεύτερη εξεταστική περίοδο του Ιουνίου και όσοι δεν έχουν υποβάλει ηλεκτρονική δήλωση προτίμησης για λόγους ανωτέρας βίας, έχουν τη δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικής δήλωσης προτίμησης για τα ΕΠΑΛ από την 1η έως την 7η Ιουλίου 2017. Οι εν λόγω ενδιαφερόμενοι αφού ενημερωθούν μέσω της εφαρμογής e-epal στην προαναφερόμενη ηλεκτρονική διεύθυνση για το ΕΠΑΛ της κατάταξής τους, θα πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους στα ΕΠΑΛ την ημέρα λειτουργίας τους, από τη 10η έως τη 17η Ιουλίου 2017.
 • Οι αιτούντες έχουν τη δυνατότητα διαγραφής της ηλεκτρονικής δήλωσης και υποβολής νέας κατά τις ημερομηνίες υποβολής της ηλεκτρονικής δήλωσης.
 • Οι μαθητές που εμποδίστηκαν να εγγραφούν για λόγους ανωτέρας βίας (πχ λόγοι υγείας, σοβαροί οικογενειακοί λόγοι κα) δύνανται να εγγραφούν από την 1η έως την 11η Σεπτεμβρίου 2017 στα υπάρχοντα τμήματα.
 • Οι παραπεμπόμενοι μαθητές στην ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου, δύνανται να εγγραφούν από την 1η έως την 11η Σεπτεμβρίου 2017.
 • Κατ’ εξαίρεση, οι απόφοιτοι των ΣΔΕ του τρέχοντος σχολικού έτους, δύνανται να εγγραφούν στα ΕΠΑΛ από την 1η έως την 11η Σεπτεμβρίου 2017, λόγω επιμήκυνσης του σχολικού έτους.
 • Κατ’ εξαίρεση, οι απόφοιτοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ του σχολικού έτους 2016-2017, οι οποίοι επιθυμούν να εγγραφούν στη Β΄ τάξη ΕΠΑΛ για την απόκτηση πτυχίου ειδικότητας, δύνανται να εγγραφούν και από την 1η έως την 11η Σεπτεμβρίου 2017.

Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης παρακαλούνται να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να έχουν εικόνα των τμημάτων που θα λειτουργήσουν στα σχολεία της περιοχής τους κατά το σχολικό έτος 2017-2018 έως την 20ή Ιουλίου 2017.

Διαβάστε την εγκύκλιο

Σχετική είναι η 89047/ΓΔ4/26-05-2017 εγκύκλιος και το Φ1α/91085/Δ4/31-5-2017 έγγραφο του ΥπΠΕΘ

Share and Enjoy !
Shares