Σχετικά με την εξ αποστάσεως υποστήριξη και συμβουλευτική σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς Από τους ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς που προσλήφθηκαν για την αντιμετώπιση των συνεπειών του Covid-19


άκουσε το άρθρο

Εγκύκλιος Φ1/17598/ΓΔ4/12-2-2021 του Υπουργείου Παιδείας

Το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ) των κλάδων ΠΕ23 Ψυχολόγων και ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών που έχει τοποθετηθεί στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο της Πράξης : «Υποστήριξη σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης από Ψυχολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς για την αντιμετώπιση των συνεπειών του Covid-19», ασκεί τα ειδικότερα καθήκοντά του, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 142524/ΓΔ4/26-10-2020 (Β΄ 4716) Υπουργικής Απόφασης.

Σε περίπτωση αναστολής λειτουργίας των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης ή της προσωρινής αναστολής μονάδων ή τμημάτων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών του Covid-19, για τα μέλη του ΕΕΠ των κλάδων Ψυχολόγων (ΠΕ23) και Κοινωνικών Λειτουργών (ΠΕ30) ως προς την υποχρεωτική παροχή εξ αποστάσεως υποστήριξης και συμβουλευτικής σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

Για την παροχή της εξ αποστάσεως υποστήριξης και συμβουλευτικής αξιοποιείται η ψηφιακή υποδομή που έχει αναπτυχθεί για την υλοποίηση της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης των μαθητών και συγκεκριμένα η υπηρεσία σύγχρονης τηλεκπαίδευσης με τη χρήση του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ) και της ψηφιακής πλατφόρμας Webex Meetings της εταιρείας Cisco Hellas A.E., καθώς και οι δυνατότητες της ασύγχρονης υποστήριξης και συμβουλευτικής.

Για την πρόσβασή τους στην εν λόγω υπηρεσία τα μέλη του ΕΕΠ των κλάδων Ψυχολόγων (ΠΕ23) και Κοινωνικών Λειτουργών (ΠΕ30) δύνανται να χρησιμοποιούν εξοπλισμό (ηλεκτρονικό υπολογιστή, ταμπλέτα, κινητό) που ανήκει στη σχολική μονάδα ή στους ίδιους. Όταν δεν διαθέτουν τον αναγκαίο ηλεκτρονικό εξοπλισμό ή και κατάλληλη σύνδεση με το διαδίκτυο και επομένως αδυνατούν να ασκούν τα καθήκοντά τους εξ αποστάσεως, υποχρεούνται να προσέρχονται στις σχολικές μονάδες που υπηρετούν προκειμένου να κάνουν χρήση των υποδομών και του εξοπλισμού που διαθέτει κάθε σχολική μονάδα.

Η τεχνική υποστήριξη της διαδικασίας καλύπτεται από την ομάδα υποστήριξης της κάθε σχολικής μονάδας και την υπηρεσία υποστήριξης χρηστών (Helpdesk) του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην υπ’ αριθ. 155692/ΓΔ4/14-11-2020 εγκύκλιο με θέμα «Οδηγίες και πληροφορίες για την Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση» της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ.

Για την υλοποίηση του ανωτέρω σκοπού, τα μέλη του ΕΕΠ των κλάδων Ψυχολόγων (ΠΕ23) και Κοινωνικών Λειτουργών (ΠΕ30), υπό το συντονισμό των Διευθυντών των σχολικών μονάδων όπου έχουν τοποθετηθεί και με βάση το εβδομαδιαίο πρόγραμμά τους, προβαίνουν στον σχεδιασμό και την οργάνωση τόσο της δια ζώσης όσο και της εξ αποστάσεως υποστήριξης και συμβουλευτικής σε συνεργασία με τους Προϊσταμένους των οικείων Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ), καθώς και με τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης στην περιοχή και τις σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς τους.

Αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων των μελών του ΕΕΠ των κλάδων Ψυχολόγων (ΠΕ23) και Κοινωνικών Λειτουργών (ΠΕ30), των μαθητών, των γονέων και των εκπαιδευτικών των σχολικών μονάδων κατά τη διαδικασία της εξ αποστάσεως παροχής υπηρεσιών υποστήριξης και συμβουλευτικής ισχύουν αναλογικά τα οριζόμενα στις διατάξεις των παρ. 5 έως και 14 του άρθρου 1 της υπ’ αριθ. 120126/ΓΔ4/12-09-2020 (Β΄ 3882) Κοινής Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020-2021», όπως ισχύει, καθώς και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται στην υπ. αριθμ. 155692/ΓΔ4/14-11-2020 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ.

Επιπλέον, τα μέλη του ΕΕΠ των κλάδων Ψυχολόγων (ΠΕ23) και Κοινωνικών Λειτουργών (ΠΕ30) δεσμεύονται ως προς την τήρηση του απορρήτου και το σεβασμό των προσωπικών δεδομένων μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών βάσει των προβλέψεων των παρ. γ) και ιε) του άρθρου 1 της υπ’ αριθ. 142524/ΓΔ4/26-10-2020 (Β΄ 4716) Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες των κλάδων ΠΕ23 Ψυχολόγων και ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών για το σχολικό έτος 2020-2021» στο πλαίσιο της Πράξης: «Υποστήριξη σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης από Ψυχολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς για την αντιμετώπιση των συνεπειών του Covid-19» και των σχετικών διατάξεων των άρθρων 1 και 2 της υπ’ αριθ. 142628/ΓΔ4/30-08-2017 (Β΄ 3032) Υπουργικής Απόφασης «Καθήκοντα και αρμοδιότητες των κλάδων ΠΕ23 Ψυχολόγων και ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής εκπαίδευσης».

Οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων παρέχουν στα μέλη του ΕΕΠ των κλάδων Ψυχολόγων (ΠΕ23) και Κοινωνικών Λειτουργών (ΠΕ30) κάθε δυνατή διευκόλυνση (επικοινωνία με γονείς, διάθεση εξοπλισμού και χώρου για υλοποίηση συνεδριών, κλπ) για την αποτελεσματικότερη εκτέλεση των καθηκόντων τους, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις σχετικές εγκυκλίους και οδηγίες που έχουν αποσταλεί στις σχολικές μονάδες.

Διαβάστε την εγκύκλιο

Share and Enjoy !
Shares