Σχετικά με την «Εισαγωγική Επιμόρφωση» των εκπαιδευτικών Το ΙΕΠ ζητάει στοιχεία μη νεοδιόριστων εκπαιδευτικών που δεν έχουν παρακολουθήσει το πρόγραμμα εισαγωγικής επιμόρφωσης


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 160330/Ε3/08-12-2021 του Υπουργείου Παιδείας

Στη συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου μας [158865/Ε3/07-12-2021], και ύστερα από τηλεφωνική επικοινωνία με διευθύνσεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

Με την αριθμ. 138/2014 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που έγινε δεκτή από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων και κοινοποιήθηκε στα ΠΕΚ και τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, με το αριθμ. 138159/Δ3/3-9-2014 του Τμήματος Α’ της Διεύθυνσης Προσωπικού Ετέρων Κλάδων, ορίζεται ότι «…δεν υφίσταται υποχρέωση συμμετοχής σε πρόγραμμα εισαγωγικής επιμόρφωσης των κατά περίπτωση εκπαιδευτικών, που διορίστηκαν εντός του, από το έτος 1986 έως το έτος 1999, διαστήματος, γενικώς, και σε χρόνο μεταγενέστερο της διετούς δόκιμης υπηρεσίας, ειδικότερα».

Περαιτέρω με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 84 του Ν. 4547/2018 (Α’102) «Οι εκπαιδευτικοί που διορίστηκαν από το Σεπτέμβριο του 2012 έως και την έναρξη ισχύος του παρόντος και δεν έχουν παρακολουθήσει εισαγωγική εκπαίδευση λόγω της μη πραγματοποίησης σχετικών προγραμμάτων εισαγωγικής εκπαίδευσης εκπαιδευτικών κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, προάγονται στον επόμενο του εισαγωγικού βαθμού αναδρομικά από τη συμπλήρωση της δοκιμαστικής υπηρεσίας τους κατά παρέκκλιση της παρ. 2 του άρθρου 47 του ν. 3528/2007 (Α΄26)»

Οι εκπαιδευτικοί που είχαν διοριστεί μετά το 1999 και πριν το Σεπτέμβριο του 2012, καθώς και όσοι διορίστηκαν με δικαστική ή υπουργική απόφαση μετά την έναρξη της ισχύος του ν. 4547/2018, αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της αδυναμίας να προαχθούν ως προς το βαθμό με την πάροδο της διετίας επειδή δεν είχαν παρακολουθήσει πρόγραμμα εισαγωγικής επιμόρφωσης.

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, προκειμένου να εξετάσει τη δυνατότητα συμπερίληψης των εκπαιδευτικών αυτών σε όσους θα μπορούν να επιμορφωθούν σχετικά στο πλαίσιο της Πράξης «ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ» με κωδικό ΟΠΣ 5070654, ζήτησε από την Υπηρεσία μας ενημέρωση ως προς το συνολικό αριθμό μη νεοδιόριστων εκπαιδευτικών που θα πρέπει να παρακολουθήσουν το σχετικό πρόγραμμα για να μπορέσουν να προαχθούν ως προς το βαθμό, αναφέροντας κατανομή ανά ειδικότητα, Περιφέρεια, βαθμίδα και δομή εκπαίδευσης (Γενική –Ειδική).

Κατόπιν των ανωτέρω είμαστε σε αναμονή για την από μέρους σας αποστολή στοιχείων που αφορούν σε εκπαιδευτικούς που διορίστηκαν αφενός κατά το χρονικό διάστημα από 1999 έως και το Σεπτέμβριο του 2012 και αφ’ ετέρου σε όσους διορίστηκαν με δικαστική ή υπουργική απόφαση κατά τα έτη 2018 (μετά τις 12 Ιουνίου) και 2019, έως και την Τετάρτη 22 Δεκεμβρίου 2021.

Διαβάστε το έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares