Σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 28 του Ν. 4440/2016 στη μισθολογική κατάταξη των εκπαιδευτικών


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 194781/Ε2/13-11-2017 του Υπουργείου Παιδείας

Σας διαβιβάζουμε το αριθμ.2/66529/ΔΕΠ/25-10-2017 έγγραφο-απάντηση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σε σχετικό ερώτημα της Υπηρεσίας μας, αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 28 του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224/Α/2-12-2016) για την αναγνώριση προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι είχαν διοριστεί σε θέσεις του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 ως επιλαχόντες του γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 1995, στη συνέχεια όμως παραιτήθηκαν από τις θέσεις αυτές και διορίσθηκαν με άλλο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ σε θέσεις εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Με βάση το προαναφερόμενο έγγραφο, η προϋπηρεσία των ανωτέρω εκπαιδευτικών που παραιτήθηκαν και δεν παρέμειναν στον ίδιο φορέα του αρχικού διορισμού τους, δεν λαμβάνεται υπόψη για τη μισθολογική τους εξέλιξη, διότι διορίστηκαν σε θέσεις εκπαιδευτικών οι οποίες δεν σχετίζονται με αυτές του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994.

Διαβάστε το έγγραφο του ΥΠΠΕΘ

Διαβάστε το έγγραφο του ΓΛΚ

Τι αναφέρει το άρθρο 28 του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224/Α/2-12-2016):
«Με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 26 του ν. 4354/2015 (Α’ 176), στους επιλαχόντες του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π. έτους 1995, οι οποίοι διορίστηκαν κατ’ εφαρμογή της παρ. 22 του άρθρου 20 του ν. 2738/1999 (Α’ 180) σε κενές ή συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις φορέων του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, αναγνωρίζεται, για βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη, το χρονικό διάστημα από 1-1-1997 ή από την ημερομηνία που διορίστηκε στον ίδιο φορέα επιτυχών του ίδιου διαγωνισμού, έως την ημερομηνία διορισμού τους.»

Share and Enjoy !
Shares