Σχετικά με την ασφάλιση μεταταχθέντων εκπαιδευτικών κλάδων Ιατρών κλπ σε άλλους κλάδους εκπαιδευτικών ή σε θέσεις διοικητικών


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 205363/Ε2/17-12-2014 του Υπουργείου Παιδείας

Σας διαβιβάζουμε την αριθμ.101698/04-12-2014 εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά με την ασφάλιση μεταταχθέντων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ14.01 Ιατρών, ΠΕ14.02 Οδοντιάτρων και ΠΕ14.03 Φαρμακοποιών βάσει του Ν.4172/2014 α) σε άλλους κλάδους εκπαιδευτικών λόγω κατοχής δεύτερου πτυχίου και β) σε προσωποπαγείς θέσεις κλάδου ΠΕ Διοικητικών.

Σημείωση συντάκτη : Το έγγραφο το οποίο δίνει τις διευκρινίσεις είναι το Φ.10042/19254/888/10-10-2014 της ΓΓΚΑ, το οποίο αναφέρει ότι :

Απαντώντας στο αριθ. 111036/0092/15-9-2014 έγγραφο σας, σχετικά με το καθεστώς ασφάλισης των υγειονομικών – εκπαιδευτικών που εξαιρέθηκαν από τη διαθεσιμότητα του ν.4172/2013 και μετετάγησαν σε προσωποπαγείς θέσεις κλάδου ΠΕ Διοικητικών των Περιφερειακών Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή σε άλλη ειδικότητα εκπαιδευτικών λόγω κατοχής κάποιου δεύτερου πτυχίου, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του ΤΣΑΥ (άρθρο 4 Κ.Ν.5945/1934), στην ασφάλιση του εν λόγω Τομέα του ΕΤΑΑ υπάγονται όσοι ασκούν νόμιμα στην Ελλάδα το επάγγελμα του υγειονομικού, ενώ υπάγονται και οι μη ασκούντες το υγειονομικό επάγγελμα πτυχιούχοι υγειονομικοί, που απασχολούνται με οποιαδήποτε ιδιότητα, με αμοιβή, σε ιατρικές, φαρμακευτικές και χημικές εν γένει επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα (άρθρο 2 ν.982/1979).

Όπως προκύπτει από το ανωτέρω νομοθετικό πλαίσιο, απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή στην ασφάλιση του ΤΣΑΥ είναι η άσκηση του υγειονομικού επαγγέλματος στην ημεδαπή ή η απασχόληση σε συναφείς με το υγειονομικό επάγγελμα επιχειρήσεις ή νομικά πρόσωπα.

Στην περίπτωση των υγειονομικών που είχαν διοριστεί ως εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στους κλάδους ΠΕ14.01 Ιατρών, ΠΕ14.02 Οδοντιάτρων και ΠΕ 14.03 Φαρμακοποιών, και βάσει του ν. 4172/2013 μετετάγησαν είτε σε άλλους κλάδους εκπαιδευτικών λόγω κατοχής και άλλου πτυχίου, είτε σε προσωποπαγείς θέσεις κλάδου ΠΕ Διοικητικών, θεωρούμε ότι αφενός δεν συντρέχει άσκηση υγειονομικού επαγγέλματος και αφετέρου δεν απασχολούνται σε συναφή με το υγειονομικό επάγγελμα επιχείρηση ή νομικό πρόσωπο.

Ως εκ τούτου, δεν είναι δυνατή η συνέχιση της ασφάλισής τους στο ΕΤΑΑ – ΤΣΑΥ για χρονικό διάστημα μετά την 22/7/2013 (ημερομηνία μετάταξης), και τα εν λόγω πρόσωπα θα πρέπει να υπαχθούν στην ασφάλιση του Δημοσίου και των φορέων κοινωνικής ασφάλισης στο οποίο υπάγονται οι λοιποί εκπαιδευτικοί και διοικητικοί υπάλληλοι του Δημοσίου.

Διαβάστε τα έγγραφα

Share and Enjoy !
Shares