Σχετικά με την απόδοση Μ.Κ. στους αναπληρωτές του σχολικού έτους 2020-2021 Ενέργειες προς απλοποίηση των διαδικασιών


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 166170/Ε3/07-12-2020 (ΑΔΑ: Ψ8ΨΗ46ΜΤΛΗ-ΞΡΨ) του Υπουργείου Παιδείας

Με αφορμή ερωτήματα προς τις υπηρεσίες μας, σας ενημερώνουμε ότι η αριθ. 149784/Ε2/11-09-2017 (ανακοινοποίηση 19-09-2017 με ΑΔΑ: ΩΖΓΨ4653ΠΣ-Ξ69) εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας, σχετικά με την απλοποίηση των διαδικασιών για την απόδοση Μ.Κ. στους αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς και στα μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., σε εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/16-12-2015), ισχύει αντίστοιχα και για τους εκπαιδευτικούς καθώς και τα μέλη Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π., οι οποίοι προσελήφθησαν ή πρόκειται να προσληφθούν κατά το σχολικό έτος 2020-2021.

Διαβάστε το έγγραφο του ΥΠΑΙΘ

Share and Enjoy !
Shares