Σχετικά με την αναγραφή ή μη της διαγωγής των μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στους εκδιδόμενους τίτλους Τι αναφέρει η πρόσφατη προκήρυξη για τις στρατιωτικές σχολές που προκάλεσε συζήτηση

Σύμφωνα με την εγκύκλιο Φ.337/101/302444/Σ.2391/13/23-04-2018 (ΑΔΑ:ΩΥ1Ω6-ΧΚ4) του ΓΕΕΘΑ, καλούνται οι υποψήφιοι που επιθυμούν τη συμμετοχή τους στις Προκαταρκτικές Εξετάσεις για μια ή περισσότερες στρατιωτικές σχολές, πρέπει αφενός να δηλώσουν αυτές στο Μηχανογραφικό Δελτίο του ΥΠΠΕΘ, αφετέρου να υποβάλλουν μέχρι 10 Μαΐου 2018 μια σειρά δικαιολογητικών.

Μεταξύ των δικαιολογητικών πρέπει να υποβάλλουν και «Βεβαίωση Λυκείου» στην οποία ο Διευθυντής του Λυκείου στο οποίο φοιτά ο μαθητής, δηλώνει και βεβαιώνει την διαγωγή του μαθητή.

Στην σελίδα 39 της προκήρυξης αναφέρονται τα εξής :
«Όσοι αποφοιτούν την παρούσα εκπαιδευτική περίοδο, (πρέπει να καταθέσουν) βεβαίωση του Λυκειάρχη ότι είναι μαθητές της Γ’ Λυκείου και ότι η διαγωγή τους μέχρι την ημερομηνία εκδόσεως της είναι τουλάχιστον «ΚΟΣΜΙΑ». (Υπόδειγμα «4»). Εφόσον ο Λυκειάρχης αρνηθεί την έκδοση αυτής της βεβαιώσεως, θα αναφέρεται αυτό σε ιδιαίτερη υπεύθυνη δήλωση που θα υπογράφεται από τον ενήλικο υποψήφιο ή για τον ανήλικο από τον ασκούντα ή τους ασκούντες τη γονική μέριμνα ή επιτροπεία θεωρούμενου του γνησίου της υπογραφής από ΚΕΠ.»

Η αναγραφή της διαγωγής των μαθητών πάνω σε κάθε τίτλο που εκδίδουν τα σχολεία, καταργήθηκε με την παράγραφο 15 του άρθρου 83 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α/4-8-2017). Συγκεκριμένα ο νόμος αναφέρει :
«15. α) Ο χαρακτηρισμός της διαγωγής των μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έχει παιδαγωγικό χαρακτήρα και αποσκοπεί στον εντοπισμό προβλημάτων συμπεριφοράς και στην καλύτερη παιδαγωγική αντιμετώπισή τους στο πλαίσιο της σχολικής ζωής. Κανένας χαρακτηρισμός που αφορά τη διαγωγή των μαθητών αυτών δεν αναγράφεται στους τίτλους σπουδών, όπως ιδίως στα απολυτήρια, τα αποδεικτικά απόλυσης και τα κάθε είδους αποδεικτικά και πιστοποιητικά σπουδών.
β) Αποδεικτικά απόλυσης και κάθε είδους αποδεικτικά και πιστοποιητικά σπουδών, που αφορούν μαθητές που φοίτησαν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, εκδίδονται εφεξής χωρίς την αναγραφή του χαρακτηρισμού της διαγωγής.
γ) Στην παρ. 7 του άρθρου 26 του π.δ. 104/1979 (Α΄ 23), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 1 του π.δ. 294/1980 (Α΄ 81), διαγράφονται οι λέξεις «και αναγράφεται επί του τίτλου».

Επιπλέον στο άρθρο 32 της ΥΑ 10645/ΓΔ4/22-1-2018 (ΦΕΚ 120/Β/23-1-2018), αναφέρονται τα εξής:
«4. Η διαγωγή κάθε μαθητή χαρακτηρίζεται ως ‘εξαιρετική’, ‘καλή’ ή ‘μεμπτή’» και
«7. α) Ο χαρακτηρισμός της διαγωγής των μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έχει παιδαγωγικό χαρακτήρα και αποσκοπεί στον εντοπισμό προβλημάτων συμπεριφοράς και στην καλύτερη παιδαγωγική αντιμετώπιση τους στο πλαίσιο της σχολικής ζωής. Κανένας χαρακτηρισμός που αφορά τη διαγωγή των μαθητών αυτών δεν αναγράφεται στους τίτλους σπουδών, όπως στα απολυτήρια, στα αποδεικτικά απόλυσης και στα κάθε είδους αποδεικτικά και πιστοποιητικά σπουδών.
β) Αποδεικτικά απόλυσης και κάθε είδους αποδεικτικά και πιστοποιητικά σπουδών, που αφορούν μαθητές που φοίτησαν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, εκδίδονται εφεξής χωρίς την αναγραφή του χαρακτηρισμού της διαγωγής.»

Με βάση τα παραπάνω είναι σαφές ότι:

Α. Τα αναφερόμενα περί διαγωγής μαθητών στο ΠΔ 104/1979, πλέον δεν ισχύουν γιατί καταργήθηκαν με ισχυρότερη, από νομική άποψη, πράξη (ν. 4485/2017).

Β. Δεν υφίσταται πλέον ο χαρακτηρισμός της διαγωγής ως «ΚΟΣΜΙΑΣ» και είναι αυθαίρετη κάθε αντιστοίχιση μεταξύ παλαιών και νέων χαρακτηρισμών της διαγωγής.

Γ. Το ΥΕΘΑ δεν αναφέρεται σε τίτλο αλλά σε «Βεβαίωση Λυκείου».

Δ. Η βεβαίωση που ζητά το ΥΕΘΑ θα πρέπει να αναφέρεται στη διαγωγή του υποψηφίου «μέχρι την ημερομηνία εκδόσεως της» και άρα δεν είναι απαραίτητη η τελική πράξη χαρακτηρισμού του μαθητή ως προς την διαγωγή του, που γίνεται με πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων, με τη λήξη των μαθημάτων και πριν την έναρξη των εξετάσεων.

Ε. Δεν είναι υποχρεωτική η ανωτέρω «Βεβαίωση Λυκείου» αλλά μπορεί να αντικατασταθεί από υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου ή του κηδεμόνα του.

ΣΤ. Καλό είναι να προσαρμοστούν όλες οι αρχές στα νέα δεδομένα.

Ζ. Όσοι εκφέρουν δημόσιο λόγο μέσα από το διαδίκτυο, είτε επώνυμα είτε ανώνυμα, πρέπει να είναι σωστά ενημερωμένοι γιατί η μισή αλήθεια είναι ψέμα.

Μετάβαση στο περιεχόμενο