Σχετικά με την αναγνώριση του χρόνου φοίτησης στην ΑΣΕΤΕΜ-ΣΕΛΕΤΕ για μισθολογική κατάταξη εκπαιδευτικών Παύει να ισχύει ειδική διάταξη με την οποία ο χρόνος φοίτησης λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 129254/Ε2/4-8-2016 του Υπουργείου Παιδείας

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθ. 10 του νομοθετικού διατάγματος 789/1970 (ΦΕΚ 293/Α/31-12-1970), που αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθ. 3 του νόμου 298/1976 (ΦΕΚ 89/Α/17-4-1976), ο χρόνος φοίτησης στην ΑΣΕΤΕΜ-ΣΕΛΕΤΕ, λογίζεται ως χρόνος τετραετούς δημόσιας υπηρεσίας εφόσον οι αποφοιτώντες υπηρετήσουν επί πενταετία με πλήρη απασχόληση στην δημόσια επαγγελματική εκπαίδευση.

Μετά την ψήφιση και ισχύ του Ν. 4354/2015 από 1-1-2016, το Υπουργείο Παιδείας απηύθυνε ερώτημα προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, αν εξακολουθεί να είναι σε ισχύ η παραπάνω ειδική διάταξη. Σύμφωνα με την απάντηση του ΓΛΚ : «οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρ. 10 του Ν.Δ. 789/1970, αναφορικά με την αναγνώριση του χρόνου φοίτησης των εκπαιδευτικών στην ΑΣΕΤΕΜ-ΣΕΛΕΤΕ, ως χρόνου δημόσιας υπηρεσίας, δεν διατηρούνται σε ισχύ από την εφαρμογή του Ν.  4354/2015 και συνεπώς δε δύναται να τύχουν εφαρμογής σε εκπαιδευτικούς των ειδικοτήτων ΠΕ17.01 (Πολιτικών ΑΣΕΤΕΜ), ΠΕ17.02 (Μηχανολόγων ΑΣΕΤΕΜ), ΠΕ17.03 (Ηλεκτρολόγων ΑΣΕΤΕΜ) και ΠΕ17.04 (Ηλεκτρονικών ΑΣΕΤΕΜ) που θα συμπληρώσουν την πενταετία τους στη Δημόσια Εκπαίδευση, μετά την ισχύ του νέου νόμου.»

Διαβάστε το έγγραφο του ΥΠΠΕΘ

Διαβάστε το απαντητικό έγγραφο του ΓΛΚ (2/5812/ΔΕΠ/14-07-2016)

Share and Enjoy !
Shares