Σχετικά με την αναγνώριση της προϋπηρεσίας αναπληρωτών τεχνικών ειδικοτήτων του ΟΑΕΔ για την ένταξή τους στον ενιαίο πίνακα


άκουσε το άρθρο

Έγγραφη απάντηση 118921/Φ1/19-7-2016 του Υπουργείου Παιδείας σε σχετική ερώτηση στη Βουλή

Απαντώντας στην Ερώτηση με αριθμό 6555/28-06-2016 την οποία κατέθεσαν οι ανωτέρω κ.κ. Βουλευτές, σχετικά με την αναγνώριση της προϋπηρεσίας των ωρομίσθιων εκπαιδευτικών τεχνικών ειδικοτήτων του ΟΑΕΔ για την ένταξή τους στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών, και στα θέματα αρμοδιότητάς μας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Α) Η πραγματική εκπαιδευτική προϋπηρεσία, η οποία προσμετράται στους ενιαίους πίνακες ορίζεται από τις διατάξεις των περ. α και β της παρ. 34 του άρθρου 6 του ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152/Α/28-6-2002), όπως αντικαταστάθηκαν και τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3687/2008 (ΦΕΚ 159/Α/1-8-2008), του άρθρου 6 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/Α/19-5-2010), της παρ. 1 του άρθρου 59 και της παρ. 4ζ του άρθρου 60 του ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118/Α/24-5-2011) [με τις οποίες αντικαταστάθηκαν και καταργήθηκαν διατάξεις της παρ. 9β του άρθρου 26 του ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163/Α/21-9-2010)], της παρ. 11 του άρθρου 8 του ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159/Α/10-8-2012) και του άρθρου 38 του ν. 4351/2015 (ΦΕΚ 164/Α/4-12-2015) με ισχύ από το σχολικό έτος 2016-2017:

«34.α. Όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρεται προϋπηρεσία προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού, νοείται αυτή που προσφέρθηκε: α) στα δημόσια σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, β) στα Μουσικά Σχολεία, γ) στα Τμήματα Αθλητικών Διευκολύνσεων, δ) στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής, ε) στα Ναυτικά Λύκεια, στ) στα Μεταλυκειακά Προπαρασκευαστικά Κέντρα, ζ) στα Ολοήμερα Σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, η) στα Εκκλησιαστικά Σχολεία, θ) στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, ι) σε θέσεις μόνιμων εκπαιδευτικών πριν από την αποχώρησή τους, εφόσον έχει προσφερθεί μέχρι 31-8-2005, ια) για την εφαρμογή του προγράμματος της Ολυμπιακής Εκπαίδευσης, ιβ) για την εφαρμογή των προγραμμάτων ενισχυτικής διδασκαλίας και πρόσθετης διδακτικής στήριξης, ιγ) στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) του άρθρου 5 του ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188/Α’), ιδ) στα δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που τελούν υπό τη διοικητική εποπτεία του αρμόδιου, σε κάθε κράτος, Υπουργείου των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιφυλασσόμενης της διάταξης της παρ. 10 του άρθρου 8 του ν. 2817/2000, ιε) στις σχολές τουριστικής εκπαίδευσης ΤΕΕ του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Τ.Ε.Κ.), ιστ) στις σχολικές μονάδες του Εθνικού Ιδρύματος Απροσάρμοστων Παίδων Κρήτης, μετά την υπαγωγή τους στο Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α’), για την υλοποίηση προγραμμάτων για άτομα με ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α), ιζ) για την εφαρμογή καινοτόμων προγραμμάτων και λοιπών εκπαιδευτικών δράσεων σε δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που υλοποιούνται από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.) «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.).

β. Προσμέτρηση των υπηρεσιών της υποπαραγράφου (α) γίνεται, εφόσον η πρόσληψη έχει γίνει από: i) το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, ii) τους αρμόδιους φορείς κατά τις ισχύουσες διατάξεις για τα Ολοήμερα Σχολεία και για την εφαρμογή των προγραμμάτων ενισχυτικής διδασκαλίας και πρόσθετης διδακτικής στήριξης, iii) το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής για τα Δημόσια Ναυτικά Λύκεια, πριν την υπαγωγή τους στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, iv) τη διοίκηση της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων, ν) τη Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων και το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.Ε.Κ.Ε.) για τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας. Η προϋπηρεσία των ωρομισθίων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας υπολογίζεται μέχρι το ήμισυ του υποχρεωτικού ωραρίου του νεοδιόριστου εκπαιδευτικού του οικείου κλάδου, vi) φορείς των χωρών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό την προϋπόθεση ότι η λειτουργία των σχολείων τελεί υπό τη διοικητική εποπτεία του αρμόδιου, σε κάθε κράτος, Υπουργείου, vii) το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού για τα ΤΕΕ του Ο.Τ.Ε.Κ. και viii) το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για την υλοποίηση προγραμμάτων για Α.Μ.Ε.Α. στις σχολικές μονάδες του Εθνικού Ιδρύματος Απροσάρμοστων Παίδων Κρήτης, ix) το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, για υπηρεσίες που προσφέρθηκαν στο πλαίσιο εφαρμογής καινοτόμων προγραμμάτων και λοιπών εκπαιδευτικών δράσεων στα δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Ε.Σ.Π.Α.».

Επιπρόσθετα, με την ειδική διάταξη της παρ.4 του άρθρου 41 του ν. 3762/2009 (ΦΕΚ 75/A/15-5-2009) αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία που προσφέρθηκε αποκλειστικά σε ΤΕΕ Μαθητείας του ΟΑΕΔ:

«4.Αναπληρωτές και ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί που ανήκουν στους κλάδους ΠΕ1 Θεολόγων, ΠΕ2 Φιλολόγων, ΠΕ3 Μαθηματικών, ΠΕ4 Φυσικών (όλες οι ειδικότητες), ΠΕ5 Γαλλικών, ΠΕ6 Αγγλικών, ΠΕ7 Γερμανικών και ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής και απασχολούνταν στα TEE Μαθητείας Α’ και Β’ κύκλου του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), τα οποία αντικατέστησαν με την κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ. 40026/17-2-1999 (ΦΕΚ 171/Β/2-3-1999) τις Σχολές Μαθητείας του ΟΑΕΔ της 4 παραγράφου 11 του άρθρου 9 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α’), εντάσσονται, μετά από αίτησή τους, στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του ν. 3255/2004 (ΦΕΚ 138 Α’) από το σχολικό έτος 2009-2010. Η προϋπηρεσία των ωρομισθίων υπολογίζεται από 17-2-1999 μέχρι το μισό του υποχρεωτικού ωραρίου του νεοδιόριστου εκπαιδευτικού του οικείου κλάδου (11 ώρες εβδομαδιαίως).[…]».

Η ως άνω απαρίθμηση τυγχάνει προδήλως περιοριστική αποκλείουσα οποιαδήποτε άλλη μη μνημονευόμενη περίπτωση.

Σημειώνεται ότι με την προαναφερόμενη ρύθμιση του ν. 3762/2009 επιχειρήθηκε να δοθεί λύση στο πρόβλημα της απασχόλησης και του έκτακτου προσωπικού των οικείων κλάδων με τη μετατροπή των ΤΕΕ ΟΑΕΔ σε επαγγελματικές σχολές – ΕΠΑ.Σ., βάσει του ν. 3475/2006, όπως ρυθμίστηκε, με τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 19, παρ. 4 του ίδιου νόμου η υπηρεσιακή κατάσταση του μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού των ανωτέρω κλάδων, που υπηρετούσε, μέχρι την έναρξη ισχύος του ως άνω νόμου, σε οργανικές θέσεις ΤΕΕ του ΟΑΕΔ. Για το εν λόγω προσωπικό προβλέφθηκε η μετάταξή του από την έναρξη του σχολικού, έτους 2007-2008 σε αντίστοιχες κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών, αντίστοιχων κλάδων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Σε ό,τι δε αφορά τους εκπαιδευτικούς τεχνικών ειδικοτήτων, η μετατροπή των ΤΕΕ ΟΑΕΔ σε επαγγελματικές σχολές-ΕΠΑ.Σ σε καμία περίπτωση δεν θεωρείται ότι επηρέασε την επαγγελματική τους απασχόληση στην εκπαίδευση, καθώς τα προγράμματα διδασκαλίας των εν λόγω σχολών εξακολουθούν να περιλαμβάνουν τεχνικά – επαγγελματικά μαθήματα και εργαστηριακές ασκήσεις.

Β) Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 3475/06, «η δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση παρέχεται στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) και τις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.). Οι εκπαιδευτικές αυτές μονάδες ανήκουν στη δευτεροβάθμια μεταγυμνασιακή εκπαίδευση.» Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το άρθρο 14, παρ. 2 και 3 του ίδιου νόμου,

«2. Πλην του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Δημόσιες Επαγγελματικές Σχολές μπορούν να ιδρύονται και να λειτουργούν υπό την εποπτεία και ευθύνη και άλλων Υπουργείων. Η ίδρυση και οι μεταβολές της προηγούμενης παραγράφου γίνονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομίας και Οικονομικών και του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού.

3. Τα υφιστάμενα Δημόσια ΤΕΕ που εποπτεύονται από άλλα Υπουργεία μπορούν : α) να εξακολουθούν να λειτουργούν, χωρίς εγγραφή νέων μαθητών στην Α’ τάξη μέχρι και το τέλος του σχολικού έτους 2007-2008. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του εποπτεύοντος Υπουργού μετατρέπονται κατόπιν σε ΕΠΑ.Σ. ή άλλως καταργούνται ή β) με όμοια απόφαση να μετατραπούν κατά τα σχολικά έτη 2006-2007 και 2007-2008 σε ΕΠΑ.Σ. Η μετατροπή γίνεται σταδιακά ανά τάξη και έτος αρχίζοντας από την Α’ τάξη το σχολικό έτος 2006-2007 ή 2007-2008. Η Β’ τάξη του Α’ κύκλου και ο Β’ κύκλος των ΤΕΕ εξακολουθούν να λειτουργούν σύμφωνα με τα ισχύοντα προγράμματα διδασκαλίας και μέχρι τα σχολικά έτη 2006-2007 και 2007-2008 αντίστοιχα.»

Γ) Με την αριθ. 40041/12-04-2007 Κ.Υ.Α. Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (ΦΕΚ 639/B/27-4-2007), που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 3475/06, τα ΤΕΕ Μαθητείας Α΄ και Β΄ κύκλου του ΟΑΕΔ μετατράπηκαν σε Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ) Μαθητείας του ΟΑΕΔ.

Με βάση τα προεκτεθέντα, στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων, που συντάσσονται κατά τις διατάξεις των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 9 του ν. 3848/2010, όπως ισχύουν, προσμετράται, αποκλειστικά, η προϋπηρεσία στα ΤΕΕ Μαθητείας Α’ και Β’ κύκλου του ΟΑΕΔ, από 17-02-1999 έως και το σχολικό έτος 2007-2008, μόνο στους κλάδους που αναφέρονται στις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 41 του ν. 3762/2009.

Τέλος, σημειώνεται ότι, όπως προκύπτει από τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 1γ του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α’), η προϋπηρεσία στα ΤΕΕ (ΕΠΑ.Σ) του ΟΑΕΔ λαμβάνεται υπόψη στους τελικούς πίνακες κατάταξης των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν σε γραπτό διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π.

Διαβάστε το έγγραφο

Πηγή : xenesglosses.eu

Share and Enjoy !
Shares