Σχετικά με τη μισθολογική κατάταξη αναπληρωτών εκπαιδευτικών που εργάστηκαν κατά το σχ. έτος 2015-2016


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 200735/Ε2/24-11-2016 του Υπουργείου Παιδείας

Σας διαβιβάζουμε το αριθμ. 2/60719/ΔΕΠ/02-11-2016 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους αναφορικά με την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/16-12-2015) ως προς την προσμέτρηση ή μη των μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων των αναπληρωτών εκπαιδευτικών οι οποίοι προσλήφθηκαν κατά το διδακτικό έτος 2015-2016, δηλαδή πριν την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4354/2015.

Όπως αναφέρεται στο εν λόγω έγγραφο, για αναπληρωτές εκπαιδευτικούς οι οποίοι προσλήφθηκαν από 1-9-2015 έως και 31-12-2015, τη χρονική περίοδο κατά την οποία ήταν σε ισχύ οι διατάξεις του Ν. 4024/2011 καθώς και η αριθμ. οικ.13917/0022/17-02-2012 ΚΥΑ (ΦΕΚ 414/Β/23-02-2012), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 2/24529/0022/24-03-2014 (ΦΕΚ 928/Β/14-04-2014) Κοινή Υπουργική Απόφαση, οι ανωτέρω τίτλοι δεν μπορούσαν να προσμετρηθούν για μισθολογική εξέλιξη παρά μόνο εφόσον αποτελούσαν τυπικό προσόν για την πρόσληψη τους.

Συνεπώς, σε όλες τις άλλες περιπτώσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών που κατά το διάστημα από 1-9-2015 έως και 31-12-2015, είχαν προσκομίσει μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους οι οποίοι δεν αποτελούσαν τυπικό προσόν για την πρόσληψή τους, δεν ήταν δυνατή η αναγνώριση της συνάφειας από τα οικεία ΠΥΣΔΕ – ΠΥΣΠΕ.

Επισημαίνεται ότι για τους ανωτέρω αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, δεν ισχύουν και δεν μπορούν να εφαρμοστούν οι διατάξεις του σχετικού εδαφίου του άρθρου 26 της αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/06-05-2016 (ΑΔΑ:ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ) ερμηνευτικής εγκυκλίου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους επί του Ν. 4354/2015, σύμφωνα με το οποίο: «στην περίπτωση που, για τους ήδη υπηρετούντες υπαλλήλους, εκκρεμούν από το έτος 2015 αιτήσεις αναγνώρισης συνάφειας για μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών, χωρίς ακόμη να έχουν κριθεί από τα αρμόδια προς τούτο όργανα, τα οικονομικά αποτελέσματα ισχύουν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νέου νόμου (1-1-2016) εφόσον φυσικά μεσολαβήσει η απαιτούμενη αναγνώριση της συνάφειας από το αρμόδιο προς τούτο όργανο».

Διαβάστε το έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares