Σχετικά με τη δυνατότητα αναγνώρισης προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών στην Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία Για μισθολογική εξέλιξη


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 173251/Ε2/18-10-2016 του Υπουργείου Παιδείας

Σας διαβιβάζουμε το αριθμ. 2/28406/ΔΕΠ/10-10-2016 έγγραφο – απάντηση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σε σχετικό ερώτημα της Υπηρεσίας μας αναφορικά με τη δυνατότητα αναγνώρισης προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών στην Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία (ΝΠΙΔ) για κατάταξη στα μισθολογικά κλιμάκια (Μ.Κ.) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/16-12-2015).

Σύμφωνα με το προαναφερόμενο έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους δύναται να αναγνωριστεί η εν λόγω προϋπηρεσία μόνο εφόσον παρασχέθηκε με σχέση εργασίας ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου. Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις οδηγίες της αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/06-05-2016 εγκυκλίου του ΓΛΚ, στην περίπτωση που έχει κατατεθεί αίτηση για αναγνώριση προϋπηρεσίας που δεν αναγνωριζόταν με το προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο αλλά αναγνωρίζεται πλέον με το ισχύον, τότε θα πρέπει η αίτηση για αναγνώριση προϋπηρεσίας να υποβληθεί εκ νέου μετά την έναρξη ισχύος του νέου νόμου, ενώ τόσο η αναγνώριση του χρόνου όσο και τα οικονομικά αποτελέσματα θα ισχύσουν από 1-1-2018.

Το έγγραφο του ΥπΠΕΘ

Διαβάστε σχετική ερώτηση που είχε κατατεθεί στη Βουλή τον Ιανουάριο του 2012

Share and Enjoy !
Shares