Σχετικά με τη διάθεση εκπαιδευτικών Δ.Ε. στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης

Έγγραφο 210374/E2/22-12-2015 του Υπουργείου Παιδείας

Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 παρ. 6, του Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 14/Α/2015) και της αριθ. 146606/ΓΓ4/18-9-2015 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 2064/Β/2015), εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διατίθενται για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου σε δημόσια ΙΕΚ. Ο χρόνος διάθεσης των εκπαιδευτικών είναι χρόνος εκπαιδευτικής και διδακτικής υπηρεσίας.
Κατά τη διαμόρφωση των ωρολογίων προγραμμάτων, οι Διευθυντές των ΔΙΕΚ θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη και το ωράριο των σχολείων από τα οποία προέρχονται οι εκπαιδευτικοί. Για θέματα που προκύπτουν σχετικά με τον καλύτερο προγραμματισμό των ωρολογίων προγραμμάτων των ΔΙΕΚ και την αξιοποίηση των εκπαιδευτικών που έχουν διατεθεί σε αυτά, οι Διευθυντές των ΔΙΕΚ θα πρέπει να επικοινωνούν με τους αντίστοιχους Διευθυντές των σχολικών μονάδων, στις οποίες διδάσκουν οι εκπαιδευτικοί που έχουν διατεθεί. Σε κάθε περίπτωση, λαμβάνεται μέριμνα ώστε οι εκπαιδευτικοί να μην εργάζονται την ίδια ημέρα και στη σχολική μονάδα από την οποία διατίθενται και στο ΔΙΕΚ.
Σε ότι αφορά τη χορήγηση αδειών στους εκπαιδευτικούς που έχουν διατεθεί, αυτές χορηγούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τις σχετικές εγκυκλίους του ΥΠ.Π.Ε.Θ., από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας ή τον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης κατά περίπτωση, εφόσον οι εκπαιδευτικοί έχουν διατεθεί για συμπλήρωση ωραρίου στο δημόσιο ΙΕΚ και από τον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης, εφόσον οι εκπαιδευτικοί έχουν διατεθεί ολικά στο δημόσιο ΙΕΚ.
Για τα οδοιπορικά έξοδα των εκπαιδευτικών που διατίθενται σε ΔΙΕΚ, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθ. 14 παρ. 15 και άρθ. 18 παρ. 2 του ν. 1566/85, καθώς και η αρ. πρωτ.: 42460/Δ1/28-3-2013 εγκύκλιος, με εξαίρεση τις περιπτώσεις κατά τις οποίες πραγματοποιείται διδασκαλία στο πλαίσιο της άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή.

Τέλος, οι εκπαιδευτικοί που διατίθενται σε ΔΙΕΚ λαμβάνουν μόρια συνθηκών διαβίωσης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 3.1.4 της αριθ. πρωτ. 200986/Ε2/09-12-2015 εγκυκλίου μεταθέσεων (σ. 18)

Διαβάστε το έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο