Σχετικά με τα τυπικά προσόντα διορισμού εκπαιδευτικών κλάδου ΔΕ01 που είναι σε διαθεσιμότητα


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 11236/Γ2/27-1-2014 του Υπουργείου Παιδείας

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου και αναφορικά με την έκδοση της αριθμ. 8/2013 (ΦΕΚ 3318/27-12-2013 τ. Β΄) Απόφασης  του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης με θέμα «Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα κατ’ εφαρμογή του άρθρου 82 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167)»  και τα αναφερόμενα σε αυτή τυπικά προσόντα περί  απορρόφησης/μετάταξης    σε  θέσεις  εκπ/κών  στους  οικείους  φορείς  υποδοχής  κλάδου  ΔΕ01 που τελούν σε διαθεσιμότητα,  σας γνωρίζουμε  ότι στο  ν. 3391/2005,  άρθρο 9, παρ.1γ  (ΦΕΚ  240 Α) προβλέπονται τα εξής :
«Στο τέλος της παρ. 34 του άρθρου 6 του ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152 Α΄) προστίθεται εδάφιο ως εξής: Στους εκπαιδευτικούς όλων των κλάδων, οι οποίοι προσελήφθησαν ως αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι στον κλάδο ΔΕ χωρίς να διαθέτουν την προβλεπόμενη από το άρθρο 14 παρ. 8 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ  167  Α΄)  τριετή  επαγγελματική  πείρα  από  την  κτήση  του  πτυχίου,  αναγνωρίζεται  ως προϋπηρεσία  για  την  αναγραφή  τους  στους  πίνακες  αναπληρωτών-ωρομισθίων  μόνον  αυτή  η οποία  απομένει  μετά  την  αφαίρεση  του  αναγκαίου χρόνου για τη συμπλήρωση της ανωτέρω τριετούς επαγγελματικής πείρας.»

Διαβάστε το έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares