Σχετικά με ανάκληση μετάταξης ή απόσπασης ή μη ανάληψη υπηρεσίας μετά από μετάταξη ή απόσπαση μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας Δεν στοιχειοθετεί πλάνη του μετατασσόμενου το γεγονός ότι η Υπηρεσία τον μετακινεί σε θέση άλλη από αυτήν για την οποία αρχικώς επελέγη μέσω της κινητικότητας


άκουσε το άρθρο

Εγκύκλιος 90436/E2/23-07-2021 του Υπουργείου Παιδείας

Σε συνέχεια πολλών ερωτημάτων που δέχεται η Υπηρεσία μας σχετικά με την ανάκληση μετάταξης ή απόσπασης ή τη μη ανάληψη υπηρεσίας σε περίπτωση μετάταξης ή απόσπασης, σας παραπέμπουμε στην ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/810/οικ.13420/30-06-2021 (ΑΔΑ: 9Ι4Υ46ΜΤΛ6-ΚΩΞ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και συγκεκριμένα στην παράγραφο Δ. Ολοκλήρωση της μετακίνησης του υπαλλήλου μέσω του ΕΣΚ, όπου αναφέρονται τα εξής :

«Οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 4440/2016, αντικαθίστανται με την παρ. 4 του άρθ. 27 του ν. 4807/2021 ως εξής:
«4. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης η υπηρεσία υποδοχής ενημερώνει εντός τριών (3) ημερών τον επιλεγέντα υπάλληλο, καθώς και την υπηρεσία προέλευσής του, καλώντας τους να υποβάλλουν τα αναγκαία δικαιολογητικά για την έκδοση της πράξης μετάταξης ή απόσπασης, εφόσον αυτά δεν έχουν υποβληθεί σε προηγούμενο στάδιο της διαδικασίας. Σε περίπτωση που εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) ημερών από την ανωτέρω ενημέρωση ο υποψήφιος παραιτείται ή δεν προσκομίζει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών του προσόντων ή η υπηρεσία προέλευσης προσκομίσει δικαιολογητικά, από τα οποία βεβαιώνεται η μη πλήρωση των νόμιμων προϋποθέσεων για τον επιλεγέντα, η υπηρεσία του φορέα υποδοχής ενημερώνει αμελλητί το τριμελές όργανο του άρθρου 7 για την υπόδειξη του επικρατέστερου επιλαχόντα σύμφωνα με το πρακτικό επιλογής της παρ. 3. Κατόπιν, η πράξη μετάταξης ή απόσπασης εκδίδεται αμελλητί από το αρμόδιο προς διορισμό όργανο της υπηρεσίας υποδοχής και κοινοποιείται επίσης αμελλητί στην υπηρεσία προέλευσης του υπαλλήλου, καθώς και στον ίδιο, ο οποίος υποχρεούται να αναλάβει υπηρεσία εντός δέκα (10) ημερών από την ως άνω κοινοποίηση. Σε περίπτωση απόσπασης ή μετάταξης υπαλλήλου από ΚΕΠ η προθεσμία ανάληψης υπηρεσίας είναι δύο (2) μήνες από την κοινοποίηση, διάστημα εντός του οποίου ο οικείος Δήμαρχος μεριμνά για την κάλυψη της κενωθείσας θέσης, προκειμένου να μην μειωθεί ο αριθμός των υπηρετούντων υπαλλήλων. Αν υπάλληλος παραβεί την υποχρέωση ανάληψης υπηρεσίας εντός της ως άνω κατά περίπτωση προβλεπόμενης αποκλειστικής προθεσμίας ή η απόφαση μετακίνησης ανακληθεί, κατόπιν αιτήσεως του υπαλλήλου, για λόγους που δεν αφορούν τη νομιμότητα της πράξης, δεν επιτρέπεται να αποσπαστεί ή να μεταταχθεί με γενικές ή ειδικές διατάξεις προ της παρόδου δύο (2) ετών από το πέρας της αποκλειστικής προθεσμίας ανάληψης ή από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ανάκλησης, με εξαίρεση τους λόγους υγείας της παρ. 5 του άρθρου 7.».

Με τις τροποποιήσεις που επέρχονται στις προαναφερόμενες διατάξεις επιδιώκεται να διασφαλιστεί η εξυπηρέτηση των αναγκών των δημοσίων υπηρεσιών, αλλά και να διασφαλίζονται τα δικαιώματα των υπαλλήλων που μετέχουν στην κινητικότητα καθώς από τα πραγματικά περιστατικά που τίθενται υπόψη μας από την εφαρμογή μέχρι στιγμής των διατάξεων της κινητικότητας παρατηρούνται τα εξής:

  1. Υπάλληλοι, οι οποίοι αν και έχουν επιλεγεί προς μετακίνηση και έχει ολοκληρωθεί και η έκδοση ή η δημοσίευση της σχετικής πράξης, δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία στον νέο φορέα, ως υποχρεούνται, με αποτέλεσμα οι ανάγκες του φορέα να μην εξυπηρετούνται ή να θίγονται τελικά τα δικαιώματα του επόμενου επικρατέστερου στη σειρά υποψήφιου, ο οποίος θα εδύνατο να καταλάβει τη θέση.
  2. Υπάλληλοι, οι οποίοι μετά την ανάληψη υπηρεσίας στη νέα τους θέση, αιτούνται την ανάκληση της πράξης απόσπασης ή μετάταξης.

Βάσει των ανωτέρω και εφόσον πρόκειται για ανάκληση νόμιμης πράξης, προβλέπεται πλέον ότι στην περίπτωση αυτή ο υπάλληλος αυτός δεν δύναται να αποσπαστεί ή να μεταταχθεί με γενικές ή ειδικές διατάξεις προ της παρόδου δύο (2) ετών από το πέρας της αποκλειστικής προθεσμίας ανάληψης ή από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ανάκλησης, με εξαίρεση τους λόγους υγείας της παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 4440/2016. Ως εκ τούτου κατά την διαδικασία με οποιαδήποτε διάταξη- γενική ή ειδική- απόσπασης ή μετάταξης υπαλλήλου, για τον οποίο συντρέχει το ως άνω κώλυμα, θα πρέπει οπωσδήποτε αυτό να ελέγχεται με ευθύνη του αρμοδίου προς έλεγχο των νομίμων προϋποθέσεων οργάνου ή του οργάνου που είναι αρμόδιο για την έκδοση της σχετικής πράξης απόσπασης ή μετάταξης.

Επιπλέον, η αρχή της δημοσιότητας που διέπει το ΕΣΚ (ανάρτηση ψηφιακών οργανογραμμάτων, δημοσιότητα των θέσεων, ανάρτηση των σχετικών Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας), σε συνδυασμό με τις οδηγίες που έχουν παρασχεθεί προς όλες τις υπηρεσίες και τους ενδιαφερομένους υπαλλήλους για την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων, δεν δύνανται να στοιχειοθετήσουν σε καμία περίπτωση πλάνη για την ανάκληση νόμιμης πράξης μετακίνησης μέσω του ΕΣΚ. Επιπλέον, σε καμία περίπτωση δεν στοιχειοθετεί πλάνη το γεγονός ότι η Υπηρεσία μετακινεί τον υπάλληλο σε θέση άλλη από αυτήν για την οποία αρχικώς επελέγη μέσω της κινητικότητας, καθώς δεν προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, τόσο για την υπηρεσία όσο και για τον ίδιο τον υπάλληλο, υποχρέωση παραμονής στην ίδια θέση.

Σημειώνεται εδώ ότι η μη ανάληψη υπηρεσίας του υπαλλήλου στο νέο φορέα δύναται να στοιχειοθετήσει πειθαρχική ευθύνη του υπαλλήλου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.»

Παρακαλούμε για την ενημέρωση των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να αποφευχθούν περιπτώσεις όπου εκπαιδευτικοί οι οποίοι μετατάσσονται ή αποσπώνται, είτε δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία, είτε μετά την ανάληψη υπηρεσίας στη νέα τους θέση, αιτούνται την ανάκληση της πράξης απόσπασης ή μετάταξης.

Διαβάστε το έγγραφο του ΥΠΑΙΘ

Share and Enjoy !
Shares