Ρύθμιση θεμάτων των Προτύπων Επαγγελματικών Λυκείων Η λειτουργία των Π.ΕΠΑΛ ξεκινά από το σχολικό έτος 2021-2022 για την Α΄ τάξη


άκουσε το άρθρο

Απόφαση Κ3/58084/25-05-2021 (ΦΕΚ 2180/Β/25-05-2021, ΑΔΑ: ΨΩ6Θ46ΜΤΛΗ-ΘΦΞ) του Υπουργείου Παιδείας

Άρθρο 1 – Οργάνωση και λειτουργία των Π.ΕΠΑΛ

 1. Τα Πρότυπα Επαγγελματικά Λύκεια (Π.ΕΠΑΛ) είναι ημερήσιες σχολικές μονάδες που ανήκουν στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
 2. Η φοίτηση είναι τριετής και περιλαμβάνει τις τάξεις Α’, Β’ και Γ’.
 3. Τα προγράμματα διδασκαλίας των Π.ΕΠΑΛ περιλαμβάνουν μαθήματα γενικής παιδείας, μαθήματα επαγγελματικής κατεύθυνσης προσανατολιστικού χαρακτήρα, μαθήματα τομέα, μαθήματα ειδικοτήτων, ειδικά μαθήματα τα οποία έχουν ιδιαίτερο οικονομικό- αναπτυξιακό χαρακτήρα για την περιοχή που εδρεύει το Π.ΕΠΑΛ και πρακτική άσκηση (1) μία ημέρα της εβδομάδας για τις τάξεις Β΄ και Γ΄ και για έξι (6) ώρες, η οποία εντάσσεται στο πρόγραμμα σπουδών του εργαστηριακού μέρους των μαθημάτων, σε φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή επιχειρήσεις ιδιωτικού τομέα της περιοχής και σύμφωνα με τις προτάσεις του οικείου Σ.Π.Α.Α.Ε.. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορεί να γίνει πρακτική άσκηση εφαρμόζεται το συμβατικό πρόγραμμα σπουδών.
  Το πρόγραμμα διδασκαλίας της Α’ τάξης περιλαμβάνει, κοινά για όλους τους μαθητές, μαθήματα γενικής παιδείας και μαθήματα επαγγελματικής κατεύθυνσης προσανατολιστικού χαρακτήρα. Οι μαθητές υποχρεούνται να παρακολουθούν όλα τα μαθήματα.
  Η Β’ τάξη χωρίζεται σε επαγγελματικούς τομείς. Το πρόγραμμα διδασκαλίας της Β’ τάξης περιλαμβάνει κοινά για όλους τους μαθητές μαθήματα γενικής παιδείας και μαθήματα επαγγελματικών τομέων. Οι μαθητές υποχρεούνται να παρακολουθούν τα κοινά μαθήματα και όλα τα μαθήματα του τομέα που επιλέγουν.
  Η Γ’ τάξη χωρίζεται σε ειδικότητες ανά τομέα. Το πρόγραμμα διδασκαλίας της Γ’ τάξης περιλαμβάνει μαθήματα γενικής παιδείας που είναι κοινά για όλες τις ειδικότητες και μαθήματα ειδικοτήτων. Οι μαθητές υποχρεούνται να παρακολουθούν τα μαθήματα της ειδικότητας που επιλέγουν και τα οριζόμενα μαθήματα γενικής παιδείας.
 4. Οι μαθητές σε κάθε τμήμα της Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης των Π.ΕΠΑΛ δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τους είκοσι δύο (22).
 5. Στους μαθητές των Π.ΕΠΑΛ χορηγούνται δωρεάν τα διδακτικά βιβλία και τα λοιπά διδακτικά μέσα και μπορεί να χορηγούνται κρατικές υποτροφίες.
 6. Το Δημόσιο καλύπτει τις δαπάνες της ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης των μαθητών που έπαθαν ατύχημα κατά την άσκηση στα εργαστήρια των Π.ΕΠΑΛ, κατά το μέρος που οι δαπάνες αυτές δεν καλύπτονται από άμεση ή έμμεση ασφάλιση.
 7. Το σύνολο των μαθημάτων δύναται να γίνονται σε ειδικά διαμορφωμένες θεματικές αίθουσες διδασκαλίας. Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιθουσών δεν επαρκεί οι αίθουσες δύναται να είναι διαθεματικές.

Άρθρο 2 – Φοίτηση και εγγραφή στα Π.ΕΠΑΛ

Άρθρο 3 – Τίτλοι σπουδών – Ισοτιμία – Επαγγελματικά δικαιώματα

Άρθρο 4 – Διευθυντής και Υποδιευθυντής/ές

Άρθρο 5 – Εκπαιδευτικό προσωπικό

[…]

Διαβάστε την απόφαση σε ΦΕΚ

Διαβάστε την απόφαση στη Διαύγεια

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 05-09-2022

Διαβάστε την 106640/Κ3/02-09-2022 (ΦΕΚ 4667/Β/05-09-2022) τροποποιητική ΥΑ (ΑΔΑ: 6ΚΧΖ46ΜΤΛΗ-Σ4Θ)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 10-10-2022

Διαβάστε την Κ3/121512/04-10-2022 (ΦΕΚ 5231/Β/10-10-2022) τροποποιητική ΥΑ (ΑΔΑ: 9ΞΛ646ΜΤΛΗ-ΣΜΕ)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 19-05-2023

Διαβάστε την Κ3/54045/15-05-2023 (ΦΕΚ 3286/Β/18-05-2023) τροποποιητική ΥΑ (ΑΔΑ: ΨΖ8146ΜΤΛΗ-ΛΑΕ)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 25-10-2023

Διαβάστε την Κ3/118586/23-10-2023 (ΦΕΚ 6133/Β/24-10-2023) τροποποιητική ΥΑ και η διόρθωσή της στο ΦΕΚ 6169/Β/25-10-2023

Διαβάστε την απόφαση σε ενιαίο κείμενο με ενσωματωμένες όλες τις αλλαγές