Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων

Απόφαση Φ.361.22/41/159789/Ε3/26-9-2018 (ΦΕΚ 4424/Β/5-10-2018) του Υπουργείου Παιδείας

Άρθρο 1 – Προκήρυξη

 1. Τρεις τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη της θητείας των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (ΕΚ), ο οικείος Διευθυντής Εκπαίδευσης εκδίδει προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων, με την οποία προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής να υποβάλουν αίτηση που συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά, εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στη σχετική προκήρυξη, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών.

{……}

Άρθρο 2 – Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

 1. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας για την επιλογή τους ως Διευθυντές Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπου έχουν οργανική θέση. Με την αίτηση υποψηφιότητας δηλώνεται η Διεύθυνση Εκπαίδευσης για τα σχολεία της οποίας ο υποψήφιος εκδηλώνει ενδιαφέρον για συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής.
 2. Οι αιτήσεις συνοδεύονται από φάκελο υποψηφιότητας στον οποίο εμπεριέχονται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών προσόντων των υποψηφίων, ομαδοποιημένα σε υποενότητες, όπως αυτές αναλύονται στο βιογραφικό σημείωμα, ο οποίος περιλαμβάνει:
  {……}
 3. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τις θέσεις Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων μίας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Εκπαιδευτικοί που έχουν ολοκληρώσει δύο συνεχόμενες θητείες πλήρων διδακτικών ετών που προηγούνται της επιλογής στην ίδια θέση διευθυντή σχολικής μονάδας ή Ε.Κ., δεν επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για τη θέση του διευθυντή του σχολείου ή Ε.Κ. που υπηρετούν αλλά μπορούν να υποβάλουν αίτηση για την επιλογή σε θέση διευθυντή οποιουδήποτε άλλου σχολείου ή Ε.Κ. Σε κάθε περίπτωση ο επιλεγείς διευθυντής σχολικής μονάδας πρέπει να συμπληρώνει το υποχρεωτικό ωράριο της θέσης του διευθυντή στη σχολική μονάδα ή το Ε.Κ. που έχει επιλεγεί.
  {……}

Άρθρο 3 – Πίνακας δεκτών και μη δεκτών υποψηφιοτήτων

Άρθρο 4 – Προσωρινός ενιαίος αξιολογικός πίνακας

Άρθρο 5 – Κλήση των υποψηφίων σε συνέντευξη

Άρθρο 6 – Προετοιμασία και διεξαγωγή της συνέντευξης των υποψηφίων

Άρθρο 7 – Ηχογράφηση της συνέντευξης

Άρθρο 8 – Μοριοδότηση της συνέντευξης

Άρθρο 9 – Τήρηση των πρακτικών της συνέντευξης

Άρθρο 10 – Τελικός Ενιαίος Αξιολογικός Πίνακας

Άρθρο 11 – Κύρωση Τελικού Ενιαίου Αξιολογικού Πίνακα

Άρθρο 12 – Δήλωση προτίμησης

Άρθρο 13 – Τοποθέτηση

Άρθρο 14 – Πλήρωση κενών και κενούμενων θέσεων

 1. Η τοποθέτηση σε κενές και κενούμενες θέσεις διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. γίνεται, με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του συμβουλίου επιλογής.
 2. Σε περίπτωση μη υποβολής υποψηφιοτήτων για κάποιες σχολικές μονάδες, διευθυντές σε αυτές τοποθετούνται, εφόσον το δηλώσουν, υποψήφιοι που δεν έχουν τοποθετηθεί, κατά τη σειρά κατάταξής τους στον πίνακα. Για το σκοπό αυτόν καλούνται από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης να υποβάλουν νέα δήλωση προτίμησης.
  Αν μετά το τέλος της διαδικασίας αυτής, εξακολουθούν να παραμένουν κενές θέσεις, οι θέσεις αυτές επαναπροκηρύσσονται. Στην περίπτωση αυτή, μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα εκπαιδευτικοί με μικρότερο χρόνο υπηρεσίας και άσκησης διδακτικών καθηκόντων από τον προβλεπόμενο στην παράγραφο 6 του άρθρου 22 του ν. 4547/2018, ενώ δεν εφαρμόζεται ο περιορισμός του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 2 της παρούσας.

Άρθρο 15 – Θητεία

Η επιλογή και τοποθέτηση των Διευθυντών Σχολικών μονάδων ή Ε.Κ. γίνεται για τριετή θητεία, η οποία ξεκινά με την τοποθέτησή τους και λήγει την 31η Ιουλίου του τρίτου έτους που ακολουθεί την επιλογή τους. Η επιλογή και τοποθέτηση στις κενούμενες θέσεις γίνεται για το υπόλοιπο της θητείας αυτής. Οι τοποθετούμενοι σε κενές ή κενούμενες θέσεις εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους και μετά τη λήξη της θητείας τους μέχρι την ανάληψη της υπηρεσίας των νέων.

{……}

Διαβάστε την ΥΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 23-8-2021

Η ανωτέρω ΥΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ σύμφωνα με την περ. γ του άρθ. 242 του Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136/Α/3-8-2021)

Μετάβαση στο περιεχόμενο