Ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας Ξένων Σχολείων που λειτουργούν στην Ελλάδα


άκουσε το άρθρο

Εγκύκλιος 52422/Ν1/30-3-2018 (ΑΔΑ: 73ΨΩ4653ΠΣ-ΜΟ2) του Υπουργείου Παιδείας

Με την παρούσα εγκύκλιο, σας ενημερώνουμε για θέματα που αφορούν τη λειτουργία των Ξένων Σχολείων στην Ελλάδα.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Η ίδρυση και λειτουργία των ξένων σχολείων στην Ελλάδα διέπεται από:

  1. ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ – ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Α) Άδεια διδασκαλίας
Β) Εγγραφές Ελλήνων μαθητών σε τάξεις της υποχρεωτικής εκπαίδευσης

  1. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΚΝΟΥ
  2. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Με την παρούσα καταργούνται τα με αρ. πρωτ. ΑΣ 272/55332/Ζ2/15-5-2009, ΑΣ 954/115758/Ζ2/21-9-2009, ΑΣ 686/65472/Ζ2/8-6-2010 και ΑΣ 1167/139684/Ζ2/6-12-2011 έγγραφα του ΥΠΠΕΘ.

Διαβάστε την εγκύκλιο

Share and Enjoy !
Shares