Ρυθμίσεις θεμάτων αναγνώρισης συνάφειας διδακτορικών τίτλων και μεταπτυχιακών διπλωμάτων σπουδών


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 156690/Δ2/1-10-2014 του Υπουργείου Παιδείας

Για τους εκπαιδευτικούς που αιτήθηκαν την αναγνώριση μεταπτυχιακού διπλώματος σπουδών ή διδακτορικού τίτλου προ της έναρξης ισχύος του Ν. 4024/2011, ήτοι πριν την 1-11-2011, αλλά η συνάφεια αναγνωρίστηκε από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο μετά την εν λόγω ημερομηνία, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Όσοι υπέβαλαν αιτήσεις για την αναγνώριση από το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο της συνάφειας του διδακτορικού τους διπλώματος ή του μεταπτυχιακού τους τίτλου σπουδών σε χρόνο προγενέστερο της έναρξης ισχύος του ν. 4024/2011 (την 1-11-2011) αλλά η σχετική απόφαση εκδόθηκε μεταγενέστερα, δηλαδή μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του ν. 4024/2011, τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του δευτέρου κεφαλαίου του νόμου αυτού ή του προϊσχύοντος ν. 3205/2003.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούνται οι Διευθυντές Εκπαίδευσης και τα αρμόδια Υπηρεσιακά Συμβούλια ΠΥΣΠΕ – ΠΥΣΔΕ όπως προβούν στις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου για την διόρθωση της κατάταξης σε Βαθμό και ΜΚ των εκπαιδευτικών οι οποίοι εμπίπτουν στην ανωτέρω περίπτωση, σύμφωνα με την αριθμ. 253/2013 σχετική Γνωμοδότηση η οποία είναι αναρτημένη στον ιστότοπο του Ν.Σ.Κ.

Διαβάστε το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας

Διαβάστε το ΔΙΔΑΔ/Φ.31.35/1756/οικ.27938/16-10-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΛ1Χ-63Ρ) έγγραφο του ΥΔΙΜΗΔ

Διαβάστε την 253/2013 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

 

Share and Enjoy !
Shares