Ρυθμίσεις για τη λειτουργία των Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.) κατά το σχολικό έτος 2021-2022 Μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών που προβλέπονται από τον ν. 4823/2021


άκουσε το άρθρο

Άρθρο 125 του Νόμου 4876/2021 (ΦΕΚ 251/Α/23-12-2021)

Ρυθμίσεις για τη λειτουργία των Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.) κατά το σχολικό έτος 2021 – 2022

  1. α) Μέχρι την επιλογή και τοποθέτηση των μελών των Παιδαγωγικών Ομάδων (Π.Ο.) των Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.) κατά το άρθρο 19 του ν. 4823/2021 (Α’ 136), οι κενές ή κενούμενες θέσεις έως τη συμπλήρωση του αριθμού δύο (2) μελών ανά Π.Ο., μη προσμετρούμενου του προϊσταμένου ή του αναπληρωτή προϊσταμένου, πληρούνται από εκπαιδευτικούς, που επιλέγονται κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, με απόφαση του ίδιου οργάνου, ύστερα από γνώμη του αρμόδιου ανώτερου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου. Υποψήφιοι για τις παραπάνω θέσεις μελών Π.Ο. μπορούν να είναι εκπαιδευτικοί που πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4823/2021, με κριτήρια επιλογής τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του ίδιου άρθρου. Οι υποψήφιοι του παρόντος τοποθετούνται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης.

β) Μέχρι την επιλογή και τοποθέτηση των Προϊσταμένων των Κ.Ε.ΠΕ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 4823/2021, κενές ή κενούμενες θέσεις των υπευθύνων των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) που ασκούν τα καθήκοντα Προϊσταμένων των Κ.Ε.ΠΕ.Α. και εφόσον δεν υφίσταται αναπληρωτής τους, πληρούνται από εκπαιδευτικούς, οι οποίοι επιλέγονται κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, με απόφαση του ίδιου οργάνου, ύστερα από γνώμη του αρμόδιου ανώτερου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου. Υποψήφιοι για τις θέσεις του πρώτου εδαφίου μπορούν να είναι εκπαιδευτικοί που πληρούν τις προϋποθέσεις των παρ. 1 και 5 του άρθρου 31 του ν. 4823/2021, με κριτήρια επιλογής τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4823/2021. Οι υποψήφιοι του παρόντος τοποθετούνται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης.

  1. Μέχρι την επιλογή και τοποθέτηση, σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 4823/2021, μελών στις Π.Ο. των Κ.Ε.ΠΕ.Α που έχουν ιδρυθεί αλλά κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν έχουν λειτουργήσει, οι Π.Ο. τους δύναται να αποτελούνται το ανώτερο από δύο (2) μέλη, του προϊσταμένου μη προσμετρούμενου. Οι θέσεις των μελών των Π.Ο. του πρώτου εδαφίου πληρούνται από εκπαιδευτικούς, οι οποίοι επιλέγονται κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, με απόφαση του ίδιου οργάνου, ύστερα από γνώμη του αρμόδιου ανώτερου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου. Στα Κ.Ε.ΠΕ.Α. της παρούσας ορίζονται ως προϊστάμενοι εκπαιδευτικοί, που επιλέγονται κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, με απόφαση του ιδίου οργάνου, ύστερα από γνώμη του αρμόδιου ανώτερου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου.
    Για τους υποψηφίους των θέσεων του δευτέρου και του τρίτου εδαφίου και τα κριτήρια επιλογής τους εφαρμόζονται αντιστοίχως τα οριζόμενα στις περ. α’ και β’ της παρ. 1. Οι υποψήφιοι του παρόντος τοποθετούνται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της υπό ψήφιση διάταξης:

«Η παρούσα διάταξη είναι αναγκαία:
α) για τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) / Κέντρα Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Κ.Ε.Α.) και ήδη Κέντρα Εκπαίδευσης και το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.) κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά και κατά το μεταβατικό χρονικό διάστημα μέχρι την πλήρη εφαρμογή του ν. 4823/2021 (Α΄136), καθότι για την εκπλήρωση της αποστολής τους απαιτείται Παιδαγωγική Ομάδα (Π.Ο.) με τουλάχιστον δύο (2) μέλη και προϊστάμενος ή αναπληρωτής προϊστάμενος και
β) για τη λειτουργία των Κ.Π.Ε./Κ.Ε.Α. και ήδη Κ.Ε.ΠΕ.Α. μέχρι την επιλογή και τοποθέτηση προϊσταμένων, σύμφωνα με το Κεφάλαιο Β’ του Μέρους Β΄ του ν. 4823/2021, στα Κ.Ε.ΠΕ.Α που έχουν ιδρυθεί αλλά κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν λειτουργούν.»

Share and Enjoy !
Shares