ΠΥΣΔΕ Φλώρινας – Συνεδρίαση της 7ης Οκτωβρίου 2020 Αποσπάσεις εντός ΠΥΣΔΕ και διαθέσεις για συμπλήρωση ωραρίου

Πράξη 25/07-10-2020 του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας

Μόνιμοι εκπαιδευτικοί

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών εντός του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας (Κλάδοι: ΤΕ01.06, ΤΕ01.07) (Απόφαση 4974/07-10-2020, ΑΔΑ: 9ΕΚΧ46ΜΤΛΗ-08Π)

Διάθεση εκπαιδευτικών για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου στο 1ο ΕΚ Φλώρινας (Απόφαση 4975/07-10-2020, ΑΔΑ: ΨΙ1Ρ46ΜΤΛΗ-1ΘΟ)

Διάθεση εκπαιδευτικών για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου στο 1ο ΕΚ Αμυνταίου (Απόφαση 4976/07-10-2020, ΑΔΑ: 9ΕΦ646ΜΤΛΗ-ΕΗ5)

Διάθεση στο 1ο ΕΠΑΛ Φλώρινας, επί θητεία Υπευθύνων Τομέων εκπαιδευτικών του 1ου ΕΚ Φλώρινας για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου (Απόφαση 4978/07-10-2020, ΑΔΑ: 65ΔΓ46ΜΤΛΗ-1ΨΤ)

Ανακλήσεις ή/και τροποποιήσεις διαθέσεων εκπαιδευτικών για τη συμπλήρωση υποχρεωτικού τους ωραρίου, (Κλάδοι: ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ11, ΠΕ86) (Απόφαση 5018/08-10-2020, ΑΔΑ: ΡΥ0Π46ΜΤΛΗ-1ΤΓ)

Ανακλήσεις ή/και τροποποιήσεις διαθέσεων εκπαιδευτικών, για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου (Κλάδοι: ΠΕ78, ΠΕ80) (Απόφαση 5070/09-10-2020, ΑΔΑ: 9ΔΒΖ46ΜΤΛΗ-1Ο2)

Ανακλήσεις ή/και τροποποιήσεις διαθέσεων εκπαιδευτικών για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου (Κλάδοι: ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) (Απόφαση 5077/09-10-2020, ΑΔΑ: ΩΡΨΙ46ΜΤΛΗ-ΔΜΝ)

Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί

Διαθέσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ82 και ΠΕ87.02 στο 1ο ΕΚ Φλώρινας (Απόφαση 4977/07-10-2020, ΑΔΑ: ΩΓΔ146ΜΤΛΗ-ΑΙΣ)

Τροποποίηση τοποθετήσεων και διαθέσεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών (Απόφαση 5019/08-10-2020, ΑΔΑ: Ρ4ΚΣ46ΜΤΛΗ-ΔΣ7)

Διάθεση αναπληρώτριας εκπαιδευτικού σε Σχολικές Μονάδες της ΔΔΕ Φλώρινας (Απόφαση 5020/08-10-2020, ΑΔΑ: ΩΞ7146ΜΤΛΗ-ΜΩ8)

Τροποποίηση διάθεσης αναπληρώτριας εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ86 (Απόφαση 5076/09-10-2020, ΑΔΑ: 9ΗΤΡ46ΜΤΛΗ-ΞΤ9)

Μετάβαση στο περιεχόμενο