Ψηφιακό Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης


άκουσε το άρθρο

Αριθμ. 3446 – Τεύχος B’ 2988/28.05.2024

Ψηφιακό Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Άρθρο 1
Αντικείμενο

Αντικείμενο της παρούσας είναι ο καθορισμός των ειδικότερων ζητημάτων που αναφύονται κατά την ψηφιακή τήρηση του Βιβλίου Πράξεων του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών κάθε σχολικής μονάδας της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.). Η ως άνω ψηφιακή τήρηση επιτυγχάνεται με τη χρήση ψηφιακής υπηρεσίας μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (ΕΨΠ-gov.gr) εφεξής ΕΨΠ, στην οποία τηρούνται οι Θυρίδες των οργανικών μονάδων του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.).

[…]

1. Για την εκπλήρωση του σκοπού της παρούσας, δημιουργείται και λειτουργεί ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή, προσβάσιμη μέσω της ΕΨΠ με την επωνυμία edudocs.services.gov.gr, και σύμφωνα με τους όρους του ν. 4624/2019 και της παρ. 2 του άρθρου 47 του ν. 4623/2019, μέσω της οποίας ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών κάθε σχολικής μονάδας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) δύναται να τηρεί ψηφιακό Βιβλίο Πράξεων με τις αποφάσεις του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 39 της υπό στοιχεία Φ.353..1/324/105657/ Δ1/8-10-2002 (Β’ 1340) υπουργικής απόφασης. Η ψηφιακή πλατφόρμα είναι προσβάσιμη από τα άτομα με αναπηρία, δύναται δε να λειτουργεί σύμφωνα με τις Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού [Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)].

Διαβάστε την Υπουργική Απόφαση

Share and Enjoy !
Shares