Ψηφιακά θα διενεργείται ο έλεγχος της δυνατότητας εισόδου στα σχολεία, στο πλαίσιο εφαρμογής των μέτρων προστασίας κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 Εκδόθηκε η απόφαση που ρυθμίζει λεπτομέρειες για την λειτουργία της πλατφόρμας edupass.gov.gr


άκουσε το άρθρο

Κοινή Απόφαση 124068/ΓΔ4/01-10-2021 (ΦΕΚ 4558/Β/02-10-2021) των Υπουργείων Παιδείας, Υγείας και Επικρατείας

Άρθρο 4 – Προσδιορισμός της κατάστασης του φυσικού προσώπου για το επιτρεπτό ή μη της φυσικής παρουσίας του σε χώρο εκπαιδευτικής δομής, μέσω της πλατφόρμας «edupass.gov.gr»

 1. Τα φυσικά πρόσωπα, ενήλικα αυτοπροσώπως ή ανήλικα μέσω των γονέων/κηδεμόνων/επιτρόπων τους που θα συμμετάσχουν με φυσική παρουσία στην εκπαιδευτική διαδικασία ή θα βρίσκονται στους χώρους μίας εκπαιδευτικής δομής της παρ. 1 του άρθρου 1, αποκτούν πρόσβαση στην πλατφόρμα «edupass.gov.gr» («η πλατφόρμα») μέσω της ΕΨΠ αφότου προηγουμένως αυθεντικοποιηθούν με τη χρήση των προσωπικών κωδικών – διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 4727/2020 (Α’ 184). Στις περιπτώσεις πρόσβασης σε εκπαιδευτικές δομές όπου δεν είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, η αίτηση του φυσικού προσώπου περιλαμβάνει και εκδήλωση βούλησης φυσικής παρουσίας στον χώρο της εκπαιδευτικής δομής, που διεξάγεται εκπαιδευτική διαδικασία.
  Σκοπός της πλατφόρμας είναι ο έλεγχος της συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων για τη δυνατότητα της φυσικής παρουσίας και συμμετοχής στην εκπαιδευτική διαδικασία στις ανωτέρω εκπαιδευτικές δομές στο πλαίσιο εφαρμογής των μέτρων προστασίας κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
 2. Για την εξυπηρέτηση του σκοπού της παρ. 1, η πλατφόρμα αντλεί δεδομένα σχετικά με την κατάσταση του φυσικού προσώπου όσον αφορά στον εμβολιασμό, το αποτέλεσμα της τελευταίας δοκιμασίας ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) ή μοριακής μεθόδου ανάλυσης (PCR test) ή αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου (self-test), ή τη νόσηση από τον κορωνοϊό COVID-19. Τα στοιχεία αυτά αντλούνται μέσω διασύνδεσης με το Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19, το Εθνικό Μητρώο Ασθενών από τον κορωνοϊό COVID-19, το πληροφοριακό σύστημα της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19 και το πληροφοριακό σύστημα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την καταχώριση και ηλεκτρονική διαχείριση του αποτελέσματος της αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου της νόσησης από κορωνοϊό COVID-19 (self-test).
 3. Η πλατφόρμα αντλεί επίσης, δεδομένα από το Πληροφοριακό Σύστημα (Π.Σ.) «myschool» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και διαλειτουργεί με το Εθνικό Μητρώο ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ της «ΗΔΙΚΑ ΑΕ», αποκλειστικά (α) για την εξακρίβωση της ιδιότητας -σχέσης του αιτούντος φυσικού προσώπου ως προς την εκπαιδευτική δομή στη θυρίδα της οποίας αιτείται να καταχωριστεί η κατάστασή του και (β) για τη συνολική απεικόνιση της κατάστασης των προσώπων που δύνανται ή υποχρεούνται να έχουν φυσική παρουσία στην εκπαιδευτική δομή. Η πλατφόρμα δεν επιτρέπει οριζόντια διαλειτουργικότητα μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων με τα οποία η ίδια διαλειτουργεί.
 4. Για τις δομές της δημόσιας πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, υπόχρεοι υποβολής αίτησης είναι: (α) οι μαθητές, (β) το εκπαιδευτικό προσωπικό και μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), (γ) κάθε άλλο φυσικό πρόσωπο, που συμμετέχει με φυσική παρουσία σε κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία που διενεργείται εντός των χώρων της εκπαιδευτικής δομής («επισκέπτες»). Για τις δομές επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά βίου μάθησης υπόχρεοι υποβολής αίτησης είναι: (α) οι καταρτιζόμενοι/ μαθητευόμενοι/ εκπαιδευόμενοι/ σπουδαστές, (β) το εκπαιδευτικό προσωπικό, (γ) κάθε άλλο φυσικό πρόσωπο, που συμμετέχει με φυσική παρουσία σε κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία που διενεργείται εντός των χώρων της εκπαιδευτικής δομής («επισκέπτες»). Για τις δομές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης υπόχρεοι υποβολής αίτησης είναι: (α) οι φοιτητές, (β) το τακτικό και έκτακτο διδακτικό προσωπικό και οι επιστημονικοί συνεργάτες που παρέχουν διδακτικό έργο, (γ) κάθε άλλο φυσικό πρόσωπο, που συμμετέχει με φυσική παρουσία σε κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία που διενεργείται εντός των χώρων των ΑΕΙ και ΑΕΑ («επισκέπτες»).
 5. Η πλατφόρμα «edupass.gov.gr», για κάθε φυσικό πρόσωπο, ενήλικο ή ανήλικο δια των γονέων/κηδεμόνων/επιτρόπων του, που αιτείται την καταχώριση της κατάστασής του στη θυρίδα εκπαιδευτικής δομής της παρ. 3 του άρθρου 1 αποδίδει έναν λεκτικό χαρακτηρισμό που αντιστοιχεί στις ακόλουθες καταστάσεις: (α) μη επιτρεπτή παρουσία, (β1) επιτρεπτή παρουσία, (β2) επιτρεπτή παρουσία «στενής επαφής επιβεβαιωμένου κρούσματος» συντρεχουσών των ειδικών προϋποθέσεων που προβλέπει το σχετικό υγειονομικό πρωτόκολλο φυσικής παρουσίας, εφ’ όσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 9 του παρόντος άρθρου, (γ) άγνωστη κατάσταση – απαιτείται περαιτέρω έλεγχος. Οι ανωτέρω καταστάσεις αποτυπώνονται με κατάλληλα λεκτικά.
 6. Η κατάσταση, που αποδίδεται στο αιτούν φυσικό πρόσωπο, βασίζεται στις γενικές προϋποθέσεις που τίθενται από το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο περί του επιτρεπτού της φυσικής του παρουσίας σε εκπαιδευτικές δομές, ανάλογα με τη βαθμίδα εκπαίδευσης και την ιδιότητα αυτού. Δεν παρέχονται ειδικότερες πληροφορίες σχετικά με την υγεία του αιτούντος προσώπου (εμβολιασμένος, νοσήσας, υποβληθείς σε διαγνωστικό έλεγχο), με βάση τις οποίες έχει προσδιοριστεί η αποδοθείσα στο αιτούν πρόσωπο κατάσταση.
 7. Σε περίπτωση που για τη συμμετοχή σε συγκεκριμένες μορφές της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ιδίως στις Σχολές Επιστημών Υγείας των ΑΕΙ (ενδεικτικά κλινικές ασκήσεις, εργαστήρια), απαιτείται εκ του νόμου η συνδρομή ειδικότερων προϋποθέσεων, ο σχετικός έλεγχος διενεργείται με ευθύνη του εκάστοτε αρμόδιου ΑΕΙ και περιλαμβάνει φυσική επίδειξη του απαιτούμενου πιστοποιητικού ή βεβαίωσης και έλεγχο της εγκυρότητας αυτού μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρ. 1α του άρθρου 33 του ν. 4816/2021 (Α’ 118).
 8. Η διαδικασία καταχώρισης αποτελέσματος του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου στην πλατφόρμα «self-testing.gov.gr», όπως προβλέπεται στην παρ. Β’ του άρθρου 3 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 55254 (Β’ 4187) κοινής υπουργικής απόφασης, ενσωματώνεται στη λειτουργία της πλατφόρμας «edupass.gov.gr», για όσες εκπαιδευτικές δομές της παρ. 1 του άρθρου 1 έχουν πρόσβαση και κάνουν χρήση αυτής.
 9. Με ειδική λειτουργικότητα η πλατφόρμα δύναται να εντάσσει τα φυσικά πρόσωπα στην κατάσταση της «στενής επαφής επιβεβαιωμένου κρούσματος», κατόπιν εισαγωγής της σχετικής πληροφορίας από τους εντεταλμένους χειριστές της ηλεκτρονικής θυρίδας των δομών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικής αγωγής, επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά βίου μάθησης. Με τον τρόπο αυτό λαμβάνει χώρα ο προσδιορισμός της κατάστασης αυτών των φυσικών προσώπων για το επιτρεπτό ή μη της συμμετοχής με φυσική παρουσία στην εκπαιδευτική διαδικασία, σύμφωνα με τα ειδικότερα εκάστοτε ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα και με την ίδια διαδικασία που προβλέπεται στις παρ. 1 ως 6 του παρόντος. Ο αποχαρακτηρισμός της ως άνω κατάστασης συντελείται μετά την παρέλευση του χρονικού διαστήματος που ορίζει το εκάστοτε ισχύον υγειονομικό πρωτόκολλο ή με ενέργεια του εντεταλμένου χειριστή της θυρίδας.
 10. Μέσω της πλατφόρμας, τα φυσικά πρόσωπα αιτούνται άπαξ την επαναλαμβανόμενη καταχώριση της κατάστασής τους κατά τα εκάστοτε ισχύοντα, στη θυρίδα της εκπαιδευτικής δομής στην οποία επιθυμούν να έχουν φυσική παρουσία. Κατόπιν τούτου, η πλατφόρμα πραγματοποιεί τον σχετικό έλεγχο, χωρίς να μεσολαβήσει άλλη ενέργεια του αιτούντος προσώπου και καταχωρίζει στις θυρίδες των εκπαιδευτικών δομών την κατάσταση αυτού, εκτός αν πρόκειται για επισκέπτη, οπότε η επαναλαμβανόμενη καταχώρηση θα λήγει μετά το πέρας μίας εβδομάδας. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται όσες φορές προβλέπεται από το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο εντός μίας εργάσιμης εβδομάδος. Σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται μέχρι τη λήξη του σχολικού – ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 και μόνον εφόσον παραμένουν σε ισχύ τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο ή μέρος της Επικράτειας.
 11. Στις δημόσιες εκπαιδευτικές δομές τα εντεταλμένα όργανα της παρ. 1 του άρθρου 3 διαχειρίζονται τα στοιχεία στα οποία αποκτούν πρόσβαση μέσω των θυρίδων των δομών, ώστε να αποτραπεί η είσοδος των προσώπων που δεν πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για φυσική παρουσία και συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία εντός της εκάστοτε εκπαιδευτικής δομής.
  Προσδιορίζουν δε με ακρίβεια και, εν συνεχεία, καταγράφουν τα μέτρα προστασίας των συγκεκριμένων δεδομένων ανάλογα με το μέγεθος και τις ιδιαιτερότητες της εκάστοτε εκπαιδευτικής δομής στην οποία υπηρετούν.
  Στις περιπτώσεις των ΑΕΙ και ΑΕΑ, τα αρμόδια όργανα αυτών καθορίζουν ανεξάρτητα τον τρόπο διαχείρισης των δεδομένων που καταχωρίζονται στις θυρίδες τους.

Διαβάστε ολόκληρη την ΚΥΑ σε ΦΕΚ

Share and Enjoy !
Shares