Ψηφιακά σενάρια διδασκαλίας – Σύσταση ομάδας εκπαιδευτικών και ομάδας αξιολογητών

Απόφαση 2311/20-4-2015 (ΦΕΚ 775/Β/4-5-2015) του Υπουργείου Παιδείας

Αποφασίζουμε

1. Τη σύσταση Ομάδας Αξιολογητών για την αξιολόγηση των ψηφιακών σεναρίων διδασκαλίας που θα εκπονηθούν από εκπαιδευτικούς στο πλαίσιο του Υποέργου 4 της Πράξης «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2007−2013.
1.1. Η σύνταξη του Καταλόγου των Αξιολογητών θα προκύψει μετά την επεξεργασία των αιτήσεων που θα έχουν υποβληθεί από τους υποψηφίους για ένταξη στον οικείο κατάλογο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό έκδοση σχετική πρόσκληση της ΕΥΕΕΔ.
1.2. Έργο των Αξιολογητών είναι η αξιολόγηση των ψηφιακών σεναρίων διδασκαλίας και η επιλογή των βέλτιστων εξ’ αυτών για κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης ή τύπο σχολείου (Νηπιαγωγείο − Δημοτικό, Γυμνάσιο/Γενικό Λύκειο, Επαγγελματικό Λύκειο κ.τ.λ.) και για τα οριζόμενα στην ανωτέρω πρόσκληση γνωστικά αντικείμενα.
Αναλυτικότερα:
Το αντικείμενο των Αξιολογητών συνίσταται:
• Στη Συνεργασία με το ΙΕΠ και την ΕΥΕΕΔ για την ομαλή ολοκλήρωση της αξιολόγησης των ψηφιακών διδακτικών Σεναρίων.
• Στην Αξιολόγηση και επιλογή των βέλτιστων ψηφιακών διδακτικών σεναρίων βάσει των κριτηρίων αξιολόγησης/συμμόρφωσης προς τις προδιαγραφές εκπόνησης σεναρίων, που θα καθοριστούν με απόφαση του ΙΕΠ.
1.3. Ως παραδοτέα των Αξιολογητών ορίζονται τα αξιολογημένα ψηφιακά διδακτικά σενάρια, συνοδευόμενα από τις αντίστοιχες φόρμες αξιολόγησης.
1.4. Οι αξιολογητές θα ολοκληρώσουν το έργο τους εντός τριών μηνών (3) από την έναρξη της διαδικασίας αξιολόγησης των ψηφιακών διδακτικών σεναρίων.
1.5. Η αξιολόγηση των ψηφιακών διδακτικών σεναρίων που θα υποβληθούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΙΕΠ, θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως μέσω ατομικών ηλεκτρονικών υπολογιστών.
2. Την σύσταση Ομάδας Εκπαιδευτικών, τα σενάρια των οποίων θα κριθούν ως βέλτιστα και αξιοποιήσιμα από την εκπαιδευτική κοινότητα.
3. Οι Αξιολογητές καθώς οι Εκπαιδευτικοί τα σενάρια των οποίων θα κριθούν ως βέλτιστα ορίζονται αμειβόμενοι.
4. Οι αμοιβές και ο τρόπος πληρωμής των οριζομένων στην παρούσα απόφαση θα καθοριστούν με Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών και του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 4024/2011.

Διαβάστε την ΥΑ σε ΦΕΚ

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο