Προϋποθέσεις λειτουργίας τμημάτων Ομάδων μαθημάτων Προσανατολισμού και μαθημάτων επιλογής στο Γενικό Λύκειο Ισχύει από το σχολικό έτος 2015−2016


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 116883/Δ2/21-7-2015 (ΦΕΚ 1589/Β/29-7-2015, ΑΔΑ:ΩΙΚ9465ΦΘ3-Σ87) του Υπουργείου Παιδείας και διόρθωση αυτής στο ΦΕΚ 1798/Β/20-8-2015

Για τη λειτουργία τμημάτων Ομάδων Προσανατολισμού και μαθημάτων επιλογής στο Γενικό Λύκειο ισχύουν τα εξής:

Α. Προϋποθέσεις λειτουργίας τμημάτων Ομάδων Προσανατολισμού στο Γενικό Λύκειο
Β. Προθεσμία για την αλλαγή Ομάδας Προσανατολισμού
Γ. Προϋποθέσεις λειτουργίας τμημάτων μαθημάτων επιλογής στo Γενικό Λύκειο
Δ. Προθεσμίες για την αλλαγή του μαθήματος επιλογής
Ε. Δικαίωμα αλλαγής Ομάδας μαθημάτων Προσανατολισμού ή μαθήματος επιλογής σε περιπτώσεις μετεγγραφής

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2015−2016.

Διαβάστε αναλυτικά την ΥΑ σε ΦΕΚ

Διαβάστε την ΥΑ στη Διαύγεια

Ενημέρωση 24-8-2015

Στο ΦΕΚ 1798/Β/20-8-2015 δημοσιεύτηκε η παρακάτω διόρθωση :

Στο ΦΕΚ 1589/29−7−2015 (τ.Β) που δημοσιεύθηκε η με αριθμ. πρωτ. 116883/Δ2/21−7−2015 υπουργική απόφαση με θέμα: «Προϋποθέσεις λειτουργίας τμημάτων Ομάδων μαθημάτων Προσανατολισμού και μαθημάτων επιλογής στο Γενικό Λύκειο» γίνεται η παρακάτω διόρθωση:
στη σελίδα 19352 α στήλη στη περίπτωση Γ η παρ. 2 αντικαθίσταται:
το εσφαλμένο: «Για τη λειτουργία τμημάτων μαθημάτων επιλογής στο Γενικό Λύκειο ισχύουν τα εξής»
στο ορθό: «Για τη λειτουργία τμημάτων μαθημάτων επιλογής καθώς και των γνωστικών αντικειμένων του μαθήματος επιλογής «Καλλιτεχνική Παιδεία» στο Γενικό Λύκειο ισχύουν τα εξής».

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 15-7-2016

Η ΥΑ 116883/Δ2/21-7-2015 (ΦΕΚ 1589/Β/29-7-2015, ΑΔΑ:ΩΙΚ9465ΦΘ3-Σ87) καταργήθηκε και αντικαταστάσθηκε από την παρόμοιά της ΥΑ 108279/Δ2/1-7-2016 (ΦΕΚ 2182/Β/14-7-2016)

Share and Enjoy !
Shares