Προϋποθέσεις λειτουργίας τμημάτων Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων


άκουσε το άρθρο

ΥΠΑΙΘΑ, Αρ. Πρωτ. 76216/Δ2/08-07-2024 – ΑΔΑ: ΨΦ2546ΝΚΠΔ-Ω6Σ

Προϋποθέσεις λειτουργίας τμημάτων Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων

Σχετ.: Το άρθρο 1 της υπό στοιχεία 1614/Υ1/08-01-2020 ΚΥΑ (Β΄ 8)

Ενόψει της προετοιμασίας και των απαραίτητων ενεργειών που πρέπει να υλοποιηθούν για την εύρυθμη και παιδαγωγικά αποτελεσματική λειτουργία των Γυμνασίων και των Γενικών Λυκείων το νέο σχολικό έτος 2024-2025, και προκειμένου να αντιμετωπιστούν έγκαιρα και με πληρότητα όλες οι εκπαιδευτικές ανάγκες μαθητών και εκπαιδευτικών, θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

  • Για τον αριθμό μαθητών ανά τμήμα στα Γυμνάσια και στις Α΄ και Β΄ τάξεις Γενικών Λυκείων ισχύει η με αρ. πρωτ. 129818/Γ2/16-09-2013 Κ.Υ.Α. (Β΄ 2451).
  • Για τον αριθμό μαθητών ανά τμήμα στη Γ΄ τάξη Γενικού Λυκείου ισχύουν οι παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 116 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70). Εφόσον αθροιστικά δεν ικανοποιούνται οι διατάξεις των ανωτέρω παραγράφων, στη Γ΄ Ημερησίου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου γίνεται συνδιδασκαλία στα Μαθηματικά της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών & Σπουδών Υγείας και της Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής.
  • Για τις προϋποθέσεις λειτουργίας τμημάτων Ομάδων μαθημάτων Προσανατολισμού στο Γενικό Λύκειο ισχύει η με αρ. πρωτ. 96754/Δ2/14-06-2019 Υ.Α. (Β΄ 2462), διόρθωση σφάλματος στο ΦΕΚ Β΄ 2860/05-07-2019.
  • Για τη ρύθμιση θεμάτων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης ισχύει το άρθρο 11 του ν. 4452/2017 (Α’ 17).

Παρακαλούνται οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπ/σης σε συνεργασία με τους Διευθυντές Δ/θμιας Εκπ/σης, σε περιπτώσεις δημιουργίας τμημάτων Ομάδων μαθημάτων Προσανατολισμού Γενικού Λυκείου με μικρό αριθμό μαθητών/τριών και έλλειψη διαθέσιμων εκπαιδευτικών, να εξετάσουν τη δυνατότητα μετακίνησης των μαθητών/τριών σε όμορες σχολικές μονάδες, εάν λειτουργούν σε αυτές τμήματα ίδιων Ομάδων Προσανατολισμού και εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν.

Share and Enjoy !
Shares