Προθεσμίες μετεγγραφών μαθητών μεταξύ σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης


άκουσε το άρθρο

Άρθρο 19 της ΥΑ 79942/ΓΔ4/21-5-2019 (ΦΕΚ 2005/Β/31-5-2019) όπως ισχύει

 Μετεγγραφές μαθητών Γυμνασίων, Γενικών Λυκείων, Γυμνασίων ΕΑΕ και Λυκείων ΕΑΕ μετά από αίτηση  (πχ λόγω μετακόμισης) (Παρ. 1)

 • Οι μετεγγραφές των μαθητών Γυμνασίων, Γενικών Λυκείων, Γυμνασίων ΕΑΕ και Λυκείων ΕΑΕ σε σχολείο ίδιου τύπου, πραγματοποιούνται έως και τη λήξη του Α’ τετραμήνου (20η Ιανουαρίου)
 • Αν όμως ανήκουν σε οικογένειες μετακινούμενων πληθυσμών που δεν έχουν μόνιμη κατοικία, καθώς και σε οικογένειες που διαμένουν σε κέντρα ή δομές φιλοξενίας προσφύγων, οι μετεγγραφές πραγματοποιούνται μέχρι τη λήξη των μαθημάτων.
 • Για εξαιρετικά σημαντικούς λόγους που εκτιμώνται από τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται το σχολείο στο οποίο πραγματοποιούνται οι μετεγγραφές, μπορεί να εγκρίνονται μετεγγραφές σε σχολικές μονάδες ίδιου τύπου μέχρι και δέκα (10) ημέρες πριν τη λήξη των μαθημάτων.

Μετεγγραφές μαθητών Γενικών Λυκείων που πραγματοποιούνται από υπηρεσιακή ανάγκη, ακόμα και χωρίς αίτηση (Παρ. 2)

 • Οι μετεγγραφές των μαθητών Γενικών Λυκείων, της περίπτωσης αυτής πραγματοποιούνται έως την ημερομηνία λήξης των μαθημάτων κάθε έτους.

Μετεγγραφές μαθητών ΓΕΛ σε ΕΠΑΛ και αντίστροφα μετά από αίτηση (πχ λόγω μετακόμισης) (Παρ. 3)

 • Για την Α’ τάξη Γενικού Λυκείου και την Α’ τάξη Επαγγελματικού Λυκείου μέχρι τη λήξη του Α’ τετραμήνου (20η Ιανουαρίου)
 • Για τη Β’ και Γ’ τάξη Ημερήσιου και τη Β’ και Γ’ Εσπερινού Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου.

Μετεγγραφές μαθητών ΕΠΑΛ σε ΕΠΑΛ μετά από αίτηση (πχ λόγω μετακόμισης) (Παρ. 4)

α) κατά την περίοδο των εγγραφών-ανανεώσεων εγγραφών και αφού υποβάλουν την προβλεπόμενη Ηλεκτρονική Αίτηση,
β) από την αρχή του διδακτικού έτους μέχρι και την 30η Σεπτεμβρίου σε υπάρχοντα τμήματα,
γ) από την αρχή του διδακτικού έτους μέχρι και την 30η Σεπτεμβρίου από ΕΠΑΛ στο οποίο ο μαθητής παρακολουθεί ένα συγκεκριμένο τομέα, σε άλλο ΕΠΑΛ στο οποίο δεν λειτουργεί ο τομέας του ΕΠΑΛ προέλευσης,
δ) από την αρχή του διδακτικού έτους μέχρι και την 30η Σεπτεμβρίου από ΕΠΑΛ στο οποίο ο μαθητής παρακολουθεί μία συγκεκριμένη ειδικότητα, σε άλλο ΕΠΑΛ στο οποίο δεν λειτουργεί η ειδικότητα του ΕΠΑΛ προέλευσης,
ε) για εξαιρετικά σημαντικούς οικογενειακούς λόγους ή για λόγους ανώτερης βίας πραγματοποιούνται μετεγγραφές μαθητών Επαγγελματικού Λυκείου:

αα) της Α’ τάξης έως τη λήξη των μαθημάτων, με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει η σχολική μονάδα στην οποία μετεγγράφεται ο μαθητής.

ββ) της Β’ τάξης:

  • ααα) στον ίδιο τομέα έως τη λήξη του Α’ τετραμήνου, με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει η σχολική μονάδα που μετεγγράφεται ο μαθητής
  • βββ) από ΕΠΑΛ στο οποίο ο μαθητής παρακολουθεί ένα συγκεκριμένο τομέα, σε άλλο ΕΠΑΛ στο οποίο δεν λειτουργεί ο τομέας του ΕΠΑΛ προέλευσης, μέχρι την 30η Οκτωβρίου με απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

γγ) της Γ’ τάξης:

  • ααα) στην ίδια ειδικότητα έως τη λήξη του Α’ τετραμήνου με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει η σχολική μονάδα που μετεγγράφεται ο μαθητής
  • βββ) από ΕΠΑΛ στο οποίο ο μαθητής παρακολουθεί μία συγκεκριμένη ειδικότητα, σε άλλο ΕΠΑΛ στο οποίο δεν λειτουργεί η ειδικότητα του ΕΠΑΛ προέλευσης μέχρι την 30η Οκτωβρίου, με απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Μετεγγραφές μαθητών ΕΠΑΛ σε ΕΠΑΛ που πραγματοποιούνται από υπηρεσιακή ανάγκη, ακόμα και χωρίς (Παρ. 5)

Μετεγγραφή μαθητή ΕΠΑΛ εξαιτίας κατάργησης, συγχώνευσης, ίδρυσης σχολικών μονάδων, μη λειτουργίας τομέα ή ειδικότητας ή παύσης της λειτουργίας Ιδιωτικού ΕΠΑΛ ή τάξης του, από ΕΠΑΛ στο οποίο παρακολουθεί ένα συγκεκριμένο τομέα ή ειδικότητα σε άλλο ΕΠΑΛ στο οποίο λειτουργεί ο ίδιος τομέας για τη Β’ τάξη ή η ίδια ειδικότητα για τη Γ’ τάξη, πραγματοποιείται έως και τη λήξη των μαθημάτων με απόφαση του αρμόδιου Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Αν στο Επαγγελματικό Λύκειο στο οποίο πραγματοποιείται η μετεγγραφή δεν λειτουργεί ο ίδιος τομέας για τη Β’ τάξη ή η ειδικότητα για τη Γ’ τάξη με αυτόν στον οποίο φοιτούσε ο μαθητής, τότε αυτός επιλέγει, εάν φοιτά στη Β’ τάξη, ανάμεσα στους τομείς που λειτουργούν στο σχολείο στο οποίο έχει μετεγγραφεί, ή εάν φοιτά στη Γ’ τάξη, ανάμεσα στις ειδικότητες του τομέα στον οποίο είχε φοιτήσει στη Β’ τάξη και η μετεγγραφή πραγματοποιείται μέχρι την 30η Οκτωβρίου.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 20 της ανωτέρω ΥΑ :
«Η βαθμολογία του μαθητή, για τις μετεγγραφές που πραγματοποιούνται μέχρι την παραμονή της λήξης του Α’ τετραμήνου, δεν είναι δεσμευτική για το σχολείο όπου μετεγγράφεται. Ο αριθμός των απουσιών του μαθητή μέχρι την πραγματοποίηση της μετεγγραφής είναι δεσμευτικός για το νέο σχολείο.»

Διαβάστε τα άρθρα 17 έως 20 της ΥΑ 79942/ΓΔ4/21-5-2019 (ΦΕΚ 2005/Β/31-5-2019) όπως ισχύει

 

Share and Enjoy !
Shares