Προτάσεις για ορισμό μελών Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων Γενικού Λυκείου, έτους 2014 – Εκπαιδευτικοί

Έγγραφο 23388/Γ2/18-2-2014 του Υπουργείου Παιδείας

Το Υπουργείο Παιδείας ζητά από τους οι Προϊσταμένους Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης σε συνεργασία  με  τους  Σχολικούς  Συμβούλους  και  τους Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, να προτείνουν εγγράφως μέσω των Διευθύνσεων,  εκπαιδευτικούς των ειδικοτήτων:ΠΕ02 Φιλολόγους (χωριστά για καθένα από τα αντίστοιχα εξεταζόμενα μαθήματα), ΠΕ03 Μαθηματικούς, ΠΕ04 (Φ υσικούς, Χημικούς, Βιολόγους), ΠΕ09 Οικονομολόγους, ΠΕ12 Ηλεκτρολόγους, ΠΕ19-20 Πληροφορικής,
προκειμένου να συγκροτηθεί η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (Κ.Ε.Ε) για τις Απολυτήριες Εξετάσεις της Γ΄ τάξης των Ημερησίων Γενικών Λυκείων, τις πανελλαδικές εξετάσεις των Ημερησίων Επαγγελματικών Λυκείων (Ομάδα Β΄), για τις Απολυτήριες Εξετάσεις της Δ΄ τάξης Εσπερινών Γενικών Λυκείων και τις πανελλαδικές εξετάσεις των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (Ομάδα Β΄).

Διαβάστε το έγγραφο

Διαβάστε την Υπεύθυνη Δήλωση που πρέπει να καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί

Σχολιάστε

Μετάβαση στο περιεχόμενο