Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις Γενικού Λυκείου του ν. 4186/2013

Απόφαση Φ.253/193309/Α5/10-12-2015 (ΦΕΚ 2647/Β/9-12-2015, ΑΔΑ:ΩΩΩΧ4653ΠΣ-6ΧΛ) του Υπουργείου Παιδείας

Με την απόφαση καθορίζονται οι διαδικασίες πρόσβασης και επιλογής των υποψηφίων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις Γενικού Λυκείου με το σύστημα εισαγωγής που θεσπίστηκε με
το Ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 193 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως ακολούθως:

Άρθρο 1 – Αίτηση − Δήλωση για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις

Άρθρο 2 – Συντελεστές Βαρύτητας ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών

Άρθρο 3 – Τρόπος υπολογισμού μορίων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Άρθρο 4 – Δικαιούχοι υποβολής Δήλωσης προτίμησης (Μηχανογραφικό Δελτίο) εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Άρθρο 5 – Δικαιολογητικά, τόπος και χρόνος υποβολής της Δήλωσης προτίμησης (Μηχανογραφικό Δελτίο) εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Άρθρο 6 – Βεβαίωση Συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις

Άρθρο 7 – Συγκέντρωση βαθμολογιών και προτιμήσεων υποψηφίων − Προϋποθέσεις συμμετοχής και διαδικασία επιλογής εισαγομένων

Άρθρο 8 – Έκδοση αποτελεσμάτων επιλογής − προθεσμία εγγραφής εισαγομένων

Διαβάστε την ΥΑ σε ΦΕΚ

Διαβάστε την ΥΑ στη Διαύγεια

Μετάβαση στο περιεχόμενο