Προσθήκη ομάδων προσανατολισμού, τομέων και ειδικοτήτων σε δομές της Ειδικής Αγωγής


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 35669/Γ6/11-3-2014 του Υπουργείου Παιδείας

Στα πλαίσια της εναρμόνισης των ειδικοτήτων, την οποία προβλέπει το άρθρο 28 του νόμου 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α/17-9-2013), με τη Γενική Εκπαίδευση, παρακαλούνται οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε συνεργασία με τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων των:

1) Τ.Ε.Ε. Ε.Α. Α΄ Βαθμίδας, Ειδικών επαγγελματικών Γυμνασίων (Ε.Ε.Γ.),

2) Τ.Ε.Ε.  Ε.Α. Β΄ Βαθμίδας, Ειδικών ΕΠΑΛ και (Ε.Ε.Λ.)

3) Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.

και την έγκριση των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης να συμπληρώσουν την αντίστοιχη για κάθε δομή συνημμένη φόρμα, μέχρι το αργότερο 21-3-2014 και να αποστείλουν ηλεκτρονικά, μέσω των  Περιφερειακών Διευθύνσεων, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: t08dea1@minedu.gov.gr τις προτάσεις τους στη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής, για προσθήκες νέων Ομάδων Προσανατολισμού – τομέων – ειδικοτήτων στα σχολεία της αρμοδιότητάς τους. Οι προτάσεις θα υποβληθούν για κάθε σχολείο, συνυπολογίζοντας όλες τις παραμέτρους που κρίνονται απαραίτητες, (όπως τοπικά χαρακτηριστικά και ιδιαιτερότητες, προφίλ μαθητικού πληθυσμού, τοπική αγορά εργασίας κλπ), λαμβάνοντας υπόψη την υπάρχουσα εργαστηριακή υποδομή του σχολείου.

Διαβάστε το έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares