Προσθήκες τμημάτων στο Μηχανογραφικό των ΕΠΑΛ και του Γενικού Λυκείου Αφορούν στα μηχανογραφικά που θα υποβάλουν οι διαγωνισθέντες το 2015 για μέρος του 10% των θέσεων χωρίς νέες εξετάσεις

Απόφαση Φ.151/43076/Α5/14-3-2017 (ΦΕΚ 1158/Β/4-4-2017) του Υπουργείου Παιδείας για τους υποψηφίους από τα ΕΠΑΛ

Τροποποιούμε τη με αριθμ. Φ.151/22071/Β6/26-2-2009 υπουργική απόφαση «Πρόσβαση κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ)- Ομάδα Α στα Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΤΕΙ), στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ), στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ), στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ), στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών και Σχολές Αστυφυλάκων» (ΦΕΚ 373-Β/3.3.2009), ως προς την ένταξη των τμημάτων ΤΕΙ και λοιπών Σχολών σε τομείς των ΕΠΑΛ, ως ακολούθως:

Στο άρθρο 1, στην περίπτωση 8 υπό τον όρο «ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» προστίθενται τα Τμήματα:

 • Εμπορίας και Διαφήμισης (Αθήνα) ΤΕΙ Αθήνας
 • Τουριστικών Επιχειρήσεων (Πάτρα) ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας
 • Διεθνούς Εμπορίου (Καστοριά) ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Στο άρθρο 1, στην περίπτωση 10 υπό τον όρο «ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» προστίθενται τα Τμήματα:

 • Αρχιτεκτονικής Τοπίου (Δράμα) ΤΕΙ Ανατ. Μακεδ. και Θράκης
 • Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (Καρδίτσα) ΤΕΙ Θεσσαλίας

Στο άρθρο 1, στην περίπτωση 9 υπό τον όρο «ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ» προστίθενται τα Τμήματα:

 • Κοινωνικής Εργασίας (Πάτρα) ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας
 • Οπτικής και Οπτομετρίας (Αίγιο) ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας
 • Λογοθεραπείας (Καλαμάτα) ΤΕΙ Πελοποννήσου

Στο άρθρο 1, στην περίπτωση 6 υπό τον όρο «ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ» προστίθεται το Τμήμα:

 • Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικείμενων (Σέρρες) ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας.

Στο άρθρο 1 της ανωτέρω απόφασης, όπου αναφέρονται οι Στρατιωτικές Σχολές «Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (Σ.Τ.Υ.Α.)» και «Υπαξιωματικών Διοικ. Αεροπορίας (ΣΥΔ)» απαλείφονται και αντικαθίσταται ως εξής:

 • -ΣΜΥΑ/ Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης -ΣΜΥΑ/ Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης-ΣΜΥΑ/ Κατεύθυνση Διοικητικής και Εφοδιαστικής Υποστήριξης.

———————————————————————————————————————————————-

Απόφαση Φ.253/42850/Α5/14-3-2017 (ΦΕΚ 1158/Β/4-4-2017, ΑΔΑ:ΨΚ2Ν4653ΠΣ-ΓΞΗ) του Υπουργείου Παιδείας – Αφορά υποψήφιους ΓΕΛ (παλαιό μηχανογραφικό):

Τροποποιούμε την αριθμ. Φ253/28934/Β6/2006 (ΦΕΚ 391 Β΄) υπουργική απόφαση «Πρόσβαση των κατόχων απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου ή άλλου τύπου Λυκείου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση», ως ακολούθως:

Στο εδάφιο Ι. «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ» της παρ. 2 του άρθρου 1, υπό τον τίτλο «ΤΕΙ», προστίθενται:

 • ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στο εδάφιο II. «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ» της παρ. 2 του άρθρου 1, υπό τον τίτλο «ΤΕΙ», προστίθενται:

 • ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Στο εδάφιο III. «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ» της παρ. 2 του άρθρου 1, υπό τον τίτλο «ΤΕΙ», προστίθενται:

 • ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ (ΑΙΓΙΟ) ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 • ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Στο εδάφιο IV. «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ» της παρ. 2 του άρθρου 1, υπό τον τίτλο «ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ» προστίθενται:

 • ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤ. ΣΧΟΛΕΣ
 • ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤ. ΣΧΟΛΕΣ

Και υπό τον τίτλο «ΤΕΙ», προστίθενται:

 • ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ (ΔΡΑΜΑ) ΤΕΙ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
 • ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
 • ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Στο εδάφιο V. «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» της παρ. 2 του άρθρου 1, υπό τον τίτλο «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ», προστίθενται:

 • ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΧΙΟΣ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ

Υπό τον τίτλο «ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ» προστίθεται:

 • ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤ. ΣΧΟΛΕΣ

Και υπό τον τίτλο «ΤΕΙ», προστίθενται:

 • ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 • ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Στο εδάφιο IV. «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ» της παρ. 2 του άρθρου 1, υπό τον τίτλο «ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ» διαγράφονται οι λέξεις:

 • ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Τ.Υ.Α.)

Στο εδάφιο V. «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» της παρ. 2 του άρθρου 1, υπό τον τίτλο «ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ» διαγράφονται οι λέξεις:

 • ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΥΔ)

Η ΥΑ Φ.151/22071/Β6/26-2-2009 (ΦΕΚ 373/Β/3-3-2009) με όλες τις αλλαγές

Η ΥΑ Φ.253/28934/Β6/21-3-2006 (ΦΕΚ 391/Β/30-3-2006) με όλες τις αλλαγές

Πηγή : compass | Σπύρος Παπαχαρίσης | Υπεύθυνος ΣΕΠ ΚΕΣΥΠ Φλώρινας

Μετάβαση στο περιεχόμενο