Προσωρινοί πίνακες του ΑΣΕΠ για τους υπό μετάταξη εκπαιδευτικούς ΔΕ που κατέχουν δεύτερο πτυχίο (Ανακοίνωση 6/2013)


άκουσε το άρθρο

Στο πλαίσιο της διαδικασίας κινητικότητας (υπ΄ αριθμ. 6/2013 Ανακοίνωση) του προσωπικού της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, το οποίο έχει τεθεί σε καθεστώς διαθεσιμότητας δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 82 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), το ΑΣΕΠ ανακοινώνει ότι κατ΄ εφαρμογή της υπ’ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/3/οικ.22274/9−8−2013 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Β΄ 1992) όπως ισχύει, κατήρτισε βάσει των ψηφιακών πινάκων συνδρομής κριτηρίων που απέστειλαν οι Διευθύνσεις Διοικητικού των φορέων προέλευσης: α) πίνακες κατάταξης υπαλλήλων κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, β) πίνακα διάθεσης και γ) πίνακες υπαλλήλων που παραμένουν σε διαθεσιμότητα διότι είτε δεν καταλαμβάνουν κάποια από τις θέσεις προτίμησής τους είτε δεν κατέχουν τυπικό απαιτούμενο προσόν του επιδιωκόμενου κλάδου (η καταχώρηση αυτών που παραμένουν σε διαθεσιμότητα γίνεται με τον Α.Δ.Τ. των υπαλλήλων, κατ’ εφαρμογή της 62/2004 Απόφασης της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα). Τονίζεται ότι η μοριοδότηση των προσόντων των υπαλλήλων και η κατάρτιση των σχετικών πινάκων κατάταξης και διάθεσης βασίζονται αποκλειστικά στα στοιχεία όπως ακριβώς απεστάλησαν από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Διοικητικού και τις προτιμήσεις των ενδιαφερομένων.

Για λόγους διαφάνειας της διαδικασίας επιλογής του προσωπικού που θα διατεθεί μέσω της κινητικότητας σε διάφορους φορείς και προκειμένου να καταστεί δυνατός ο έλεγχος περί ορθής μοριοδότησης των προσόντων των υπαλλήλων βάσει των υποβληθέντων πινάκων με τα κριτήρια αξιολόγησης, οι πίνακες αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. και, όπως προβλέπεται, διαβιβάζονται για τις περαιτέρω ενέργειες στο αρμόδιο Τριμελές Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο για την έκδοση των τελικών πινάκων.

Διαβάστε τον πίνακα διάθεσης στις διάφορες υπηρεσίες υποδοχής

Δείτε τους υπόλοιπους πίνακες στον ιστότοπο του ΑΣΕΠ

 

Share and Enjoy !
Shares