Προσωρινοί Πίνακες επιλογής βαθμολογητών «ηλεκτρονικών γραπτών» πιστοποίησης Β΄Επιπέδου Τ.Π.Ε. Τριήμερη προθεσμία ενστάσεων


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 9672/9-9-2015 (ΑΔΑ:ΩΒ6ΠΟΞΛΔ-Ο6Σ) του ΙΕΠ

Εκδήλωσαν ενδιαφέρον και υπέβαλαν αίτηση συνολικά 296 επιμορφωτές, από τους οποίους οι 294 πληρούσαν τα σχετικά κριτήρια επιλογής:
i. Να έχουν ασκήσει επιμορφωτικό έργο στις προηγούμενες περιόδους επιμόρφωσης στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση»,
ii. Να έχουν αναλάβει κατά τις περιόδους αυτές, κατ’ελάχιστο, την υλοποίηση του ισοδύναμου ενός ολόκληρου προγράμματος, όπου νοείται η διεξαγωγή ισάριθμων με τη διάρκεια του προγράμματος διδακτικών ωρών οι οποίες, σε μια ή περισσότερες περιόδους επιμόρφωσης Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε. διατρέχουν το σύνολο των θεματικών ενοτήτων της επιμόρφωσης.

Μετά την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων ή την απόρριψη τυχόν υποβληθεισών, ο Προσωρινός Πίνακας επιλογής βαθμολογητών «ηλεκτρονικών γραπτών» πιστοποίησης Β’ Επιπέδου Τ.Π.Ε. καθίσταται οριστικός σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π..

Διαβάστε το έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares