Προσομοίωση Συνεδρίασης Ολομέλειας Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για μαθητές Α΄ και Β΄ ΓΕΛ Στα εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη Α.Ε. – Θεσσαλονίκη, 18-19 Ιανουαρίου 2018


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο Φ15.1/156402/Δ2/20-9-2017 του Υπουργείου Παιδείας

Εγκρίνουμε τη διοργάνωση και διεξαγωγή Προσομοίωσης Συνεδρίασης Ολομέλειας Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Ιδιωτικού Λυκείου – Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη Α.Ε. για το σχολικό έτος 2017-2018, που θα πραγματοποιηθεί στις 18-19 Ιανουαρίου 2018, στις εγκαταστάσεις του ανωτέρω Ιδιωτικού Λυκείου στη Θεσσαλονίκη.

Η Προσομοίωση Συνεδρίασης Ολομέλειας Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Ιδιωτικού Λυκείου – Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη Α.Ε. απευθύνεται σε μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης όλων των Γενικών Λυκείων της χώρας.

Η διαδικασία της Προσομοίωσης συνιστάται στη συγκρότηση οκτώ επιτροπών στις οποίες θα κατανεμηθούν οι μαθητές της Α΄ και Β΄ Λυκείου. Κάθε μία από αυτές τις επιτροπές προτείνει ένα νομοσχέδιο προς ψήφιση και δέχεται τις αντίστοιχες τροπολογίες σε επιμέρους άρθρα του από τις υπόλοιπες επιτροπές. Στόχος είναι μέσα από έναν γόνιμο και εποικοδομητικό διάλογο να προκύψουν, κατόπιν ψηφοφορίας, οκτώ νομοσχέδια που θα δίνουν λύση σε φλέγοντα ζητήματα.

Τα σχολεία που θα συμμετάσχουν στη διοργάνωση θα είναι οκτώ (όσες και οι επιτροπές) και πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή έως τις 15 Δεκεμβρίου 2017. Κάθε σχολείο μπορεί να συμμετάσχει με 20 μαθητές. Η γλώσσα της Προσομοίωσης είναι η ελληνική. Τα έξοδα της διοργάνωσης θα επιβαρύνουν αποκλειστικά τα Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη Α.Ε. .

Στόχος της Προσομοίωσης είναι η ανάπτυξη της ευρωπαϊκής συνείδησης των συμμετεχόντων ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη συνέχιση και τη βελτίωση της ιδέας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Επίσης, σημαντικό είναι οι μαθητές να καταλάβουν ότι δεν προετοιμάζονται μόνο για μία εκδήλωση ανταλλαγής ιδεών – απόψεων και αντιπαραθέσεων, αλλά και μια ζωντανή διαδικασία που αποτελεί γιορτή της δημοκρατίας και βάση του ευρωπαϊκού οικοδομήματος.

Για τη μετακίνηση των μαθητών που θα συμμετάσχουν ισχύουν οι διατάξεις της υπ΄ αριθμ. 33120/ΓΔ4/28-02-2017 (Β΄ 681) Υ.Α. με θέμα «Εκδρομές-Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών και μαθητριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας».

Στα συμμετέχοντα σχολεία θα σταλούν έγκαιρα αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία και το πρόγραμμα της Προσομοίωσης. Οι οδηγίες για τη διοργάνωση και οι σχετικές ανακοινώσεις θα είναι αναρτημένες και στην ιστοσελίδα των Εκπαιδευτηρίων (www.mandoulides.edu.gr).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα www.mandoulides.edu.gr και να επικοινωνούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email):mail@lykmantoul.thess.sch.gr και στο τηλέφωνο 2310-474.024.

Τέλος, σημειώνεται ότι η μετακίνηση και η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στην εν λόγω προσομοίωση θα γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.

Διαβάστε το έγγραφο