Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών ΕΕΠ και ΕΒΠ για το 2014-15 για τις ανάγκες σχολικών μονάδων


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 5982/6-10-2014 (ΑΔΑ:7Τ779-ΖΒΩ) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας

Προσλαμβάνουμε ως προσωρινούς αναπληρωτές κλάδου α. ΠΕ Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και β. ΔΕ Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού(ΕΒΠ) κλάδου ΔΕ1 , με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Πρόγραμμα εξατομικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», του Άξονα Προτεραιότητας 2 του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΣΠΑ 2007-2013), για να προσφέρουν υπηρεσία σε σχολικές μονάδες της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δυτικής Μακεδονίας από την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας στα Γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2014-15 της βαθμίδας στην οποία τοποθετούνται, τους παρακάτω ως εξής:

Διαβάστε την απόφαση

Share and Enjoy !
Shares