Πρόσληψη και τοποθέτηση εκπαιδευτικών για τις ανάγκες της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στα Γυμνάσια του Ν. Φλώρινας για το 2020-2021 Ως ημερομηνία έναρξης των διαδικτυακών μαθημάτων ορίζεται η Δευτέρα 01 Φεβρουαρίου 2021


άκουσε το άρθρο

Αποφάσεις 329/29-1-2021 (ΑΔΑ: 6Ψ0Ξ46ΜΤΛΗ-ΝΕΡ) και 330/29-1-2021 (ΑΔΑ: ΨΘΖ346ΜΤΛΗ-ΟΚΚ) της Διεύθυνσης ΔΕ Φλώρινας

Αποφασίζουμε την πρόσληψη των παρακάτω αναφερόμενων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01 και ΠΕ06, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, σε Σχολικά Κέντρα Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης (Σ.Κ.Α.Ε.) της ΔΔΕ Φλώρινας, στο πλαίσιο της Πράξης «ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗ Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021» με κωδικό ΟΠΣ 5046499, στους Άξονες Προτεραιότητας 6, 8 και 9 του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2014-2020, από 29-01-2021, ως εξής:

Διαβάστε την απόφαση πρόσληψης

 

Αποφασίζουμε την τοποθέτηση ή/και διάθεση των κάτωθι εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της εν λόγω Πράξης ως εξής:

Διαβάστε την απόφαση τοποθέτησης και διάθεσης σε ΣΚΑΕ

Share and Enjoy !
Shares