Πρόσληψη εκατόν ενός (101) ψυχολόγων, ως αναπληρωτών, για τα ΕΠΑΛ κατά το σχολικό έτος 2017-2018 Στο πλαίσιο της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ - Υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑΛ»


άκουσε το άρθρο

Απόφαση Φ25α/20871/Δ4/7-2-2018 (ΦΕΚ 478/Β/15-2-2018) του Υπουργείου Παιδείας

  1. Στα πλαίσια της υλοποίησης της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ-Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑΛ», με κωδικό ΟΠΣ 5010706, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ελληνικό Δημόσιο, εφαρμόζεται παρέμβαση ψυχοκοινωνικής στήριξης των μαθητών Α’ τάξης ΕΠΑΛ η οποία θα υλοποιηθεί με την πρόσληψη μελών ΕΕΠ που ανήκουν στον κλάδο ΠΕ 23 Ψυχολόγων.
    Η υλοποίηση του προγράμματος πραγματοποιείται κατ’ εφαρμογή της παρ. 1.β του άρθρου 17 του ν. 3699/2008 (Α’ 199), όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε με την περίπτωση α’ της παρ. 5 του άρθρου 56 του ν. 3966/2011 (Α’ 118) και ακολούθως συμπληρώθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 70 του ν. 4485/2017 (Α’ 114).
  2. Τα μέλη ΕΕΠ κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων που θα προσληφθούν συμπληρωματικά θα ασκήσουν τα καθήκοντα τους σε όλα τα ΕΠΑΛ της χώρας εκτός από τις εννέα σχολικές μονάδες που συμμετέχουν στην πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ», σύμφωνα με την Απόφαση Φ25α/216519/Δ4/08-12-2017 (ΦΕΚ 4316/τ. Β’/11-12-2017).
  3. Η κατανομή των μελών ΕΕΠ που ανήκουν στον κλάδο ΠΕ23 Ψυχολόγων ανά σχολική μονάδα επαγγελματικής εκπαίδευσης είναι η ακόλουθη:
    {…)
  4. Η κάλυψη των ανωτέρω θέσεων θα πραγματοποιηθεί με πρόσληψη μελών ΕΕΠ που ανήκουν στον κλάδο ΠΕ23 Ψυχολόγων από τους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής αντίστοιχου κλάδου των Περιφερειακών Διευθύνσεων.

Διαβάστε την απόφαση σε ΦΕΚ

Απόσπασμα του πίνακα με τα σχολεία στα οποία θα προσληφθούν ψυχολόγοι (Αφορά στη Δυτική Μακεδονία):

Share and Enjoy !
Shares