Πρόσληψη αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών για την Ενισχυτική Διδασκαλία στα Γυμνάσια κατά το 2022-2023 Ως ημερομηνία έναρξης της Ενισχυτικής Διδασκαλίας ορίζεται η Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2022


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 6388/22-11-2022 (ΑΔΑ: ΩΔ6Φ46ΜΤΛΗ-0ΥΩ) της ΔΔΕ Φλώρινας

Αποφασίζουμε την πρόσληψη των κάτωθι εκπαιδευτικών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, σε Σχολικά Κέντρα Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης (ΣΚΑΕ) της ΔΔΕ Φλώρινας, στο πλαίσιο της Πράξης «ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023» με κωδικό ΟΠΣ 5184935 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020», από 22-11-2022, ως εξής:

[…]

Οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί θα τοποθετηθούν σε ΣΚΑΕ με απόφαση του Αναπληρωτή Διευθυντή της ΔΔΕ Φλώρινας, με βάση την σειρά κατάταξης τους στον οικείο αξιολογικό πίνακα και τις δηλώσεις προτίμησης ΣΚΑΕ, όπως προβλέπεται στην 109161/Δ2/08-09-2022 ΥΑ (Β’ 4818).

Ως ημερομηνία έναρξης της Ενισχυτικής Διδασκαλίας ορίζεται η Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2022. Σύμφωνα με την 109161/Δ2/08-09-2022 ΥΑ (Β’ 4818), η Ενισχυτική Διδασκαλία λήγει με τη λήξη των μαθημάτων και πριν από την έναρξη των εξετάσεων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Διαβάστε την απόφαση πρόσληψης

Πού τοποθετούνται οι ανωτέρω προσλαμβανόμενοι (Απόφαση 6417/22-11-2022, ΑΔΑ: 9Σ3Υ46ΜΤΛΗ-Σ7Τ)

Share and Enjoy !
Shares