Πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών για τα Εκκλησιαστικά Σχολεία Θα πρέπει να αναλάβουν υπηρεσία, από 6-10-2017 έως και 13-10-2017

Απόφαση 167750/Θ2/6-10-2017 (ΑΔΑ: 60ΣΣ4653ΠΣ-Ψ08) του Υπουργείου Παιδείας

Αποφασίζουμε την πρόσληψη, για το διδακτικό έτος 2017-2018, προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ16.01, ΤΕ16.01 και ΠΕ19, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους και μειωμένου ωραρίου, από τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών Σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, ως εξής:

Διαβάστε την απόφαση

Μετάβαση στο περιεχόμενο