Πρόσληψη 661 αναπληρωτών ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03 και ΠΕ09 στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση για το διδακτικό έτος 2017-2018 Θα πρέπει να αναλάβουν υπηρεσία από την Τρίτη 10 Οκτωβρίου 2017 έως και την Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 2017

Απόφαση 169208/Ε2/10-10-2017 (ΑΔΑ: Ω3ΞΦ4653ΠΣ-ΒΥΒ) του Υπουργείου Παιδείας

Προσλαμβάνουμε 661 εκπαιδευτικούς, κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03 και ΠΕ09, ως προσωρινούς αναπληρωτές πλήρους και μειωμένου ωραρίου, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για να καλύψουν διδακτικές ανάγκες των σχολείων των περιοχών πρόσληψης Β/θμιας Εκπ/σης, όπως αυτές αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας, από την Τρίτη 10 Οκτωβρίου 2017 έως και την Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 2017, όπου θα τοποθετηθούν, με απόφαση των οικείων Διευθυντών Εκπαίδευσης, σε κενές θέσεις των σχολείων της περιοχής πρόσληψής τους, μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2017-2018.

Η δαπάνη μισθοδοσίας τους θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό.

Διαβάστε την ΥΑ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •