Πρόσληψη 12 αναπληρωτών για τα Εκκλησιαστικά Σχολεία Ανάληψη υπηρεσίας από 22-9-2016 έως και 29-9-2016


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 154693/Θ2/22-9-2016 (ΑΔΑ:72ΥΤ4653ΠΣ-ΦΛ4) του Υπουργείου Παιδείας

Αποφασίζουμ ε την πρόσληψη, για το διδακτικό έτος 2016-2017, προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02 και ΠΕ04.04, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους και μειωμένου ωραρίου, από τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών Σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, ως εξής:

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στο προαναφερθέν Σχολείο Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να αναλάβουν υπηρεσία, από 22/9/2016 έως και 29/9/2016.

Διαβάστε την απόφαση

Οι αναπληρωτές θα αμείβονται με πιστώσεις από το Εθνικό Σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων

Share and Enjoy !
Shares