Προσλήψεις αναπληρωτών στην Ειδική Αγωγή, στα Μουσικά Σχολεία και στη Γενική Εκπαίδευση Όλοι οι προσλαμβανόμενοι θα πρέπει να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία, από την Παρασκευή 8-1-2021, ανεξαρτήτως του τρόπου λειτουργίας των εκπαιδευτικών δομών


άκουσε το άρθρο

Ανακοίνωση 30-12-2020 του Υπουργείου Παιδείας

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι για την κάλυψη πρόσθετων αναγκών, προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές:

Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:

α) 2.587 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση (ΕΑΕ) και
β) 731 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στη γενική εκπαίδευση.

Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:

α) 601 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση (ΕΑΕ),
β) 145 εκπαιδευτικοί κλάδων Μουσικής στα Μουσικά Σχολεία και
γ) 1.901 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στη γενική εκπαίδευση.

Επίσης, διατέθηκαν για πρόσληψη στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, με απόφαση του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου, εννιά (9) αναπληρωτές κλάδων/ειδικοτήτων Β/θμιας Εκπαίδευσης (ΠΕ88.01, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ86, ΠΕ89.02, ΠΕ90, ΤΕ01.19, και ΔΕ01.13 Γενικής Εκπαίδευσης καθώς και ένας (1) αναπληρωτής μειωμένου ωραρίου κλάδου ΠΕ02 για την κάλυψη κενού σε ΤΥ-ΖΕΠ.

Οι προσλαμβανόμενοι στα Μουσικά Σχολεία, καθώς και οι προσλαμβανόμενοι στα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.), οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2021 έως και την Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021.

Οι λοιποί προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία εντός δύο εργάσιμων ημερών από την επομένη της ημερομηνίας τοποθέτησής τους σε σχολική μονάδα, σύμφωνα με την απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, προκειμένου να ενημερώνονται για τη διαδικασία υποβολής δήλωσης τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες.

Όλοι οι προσλαμβανόμενοι θα πρέπει να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία ανεξαρτήτως του τρόπου λειτουργίας των εκπαιδευτικών δομών.

Οι αποφάσεις πρόσληψης

Πρόσληψη 520 εκπαιδευτικών, κλάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευση ως προσωρινών αναπληρωτών, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – Υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑΛ» με κωδικό ΟΠΣ 5010706, για το διδακτικό έτος 2020-2021 (Εναλλακτική Ενισχυτική Διδασκαλία στα ΕΠΑΛ, Απόφαση 927/Ε1/07-01-2021, ΑΔΑ: Ω1ΚΧ46ΜΤΛΗ-ΕΣΨ)

Πρόσληψη 395 εκπαιδευτικών, κλάδου ΠΕ02, στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, ως προσωρινών αναπληρωτών πλήρους και μειωμένου ωραρίου, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ένταξη Ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα σχολεία – Τάξεις Υποδοχής, σχολικό έτος 2020-2021» με Κωδικό ΟΠΣ 5069864 (Απόφαση 949/Ε1/07-01-2021, ΑΔΑ: Ψ2ΨΟ46ΜΤΛΗ-ΝΔΥ)

Πρόσληψη 986 εκπαιδευτικών, κλάδων/ειδικοτήτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στη Γενική Εκπαίδευση, ως προσωρινών αναπληρωτών πλήρους ωραρίου, για το διδακτικό έτος 2020-2021 (Απόφαση 912/Ε1/07-01-2021, ΑΔΑ: ΨΩ9146ΜΤΛΗ-ΣΚ8)

Πρόσληψη 145 εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ79.01 και ΤΕ16, ως προσωρινών αναπληρωτών πλήρους ή μειωμένου ωραρίου στα Μουσικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2020-2021 (Απόφαση 903/Ε1/07-01-2021, ΑΔΑ: Ψ01Ν46ΜΤΛΗ-ΨΗΞ)

Πρόσληψη 377 εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, κλάδων/ειδικοτήτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως προσωρινών αναπληρωτών πλήρους ωραρίου, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2020-2021» με Κωδικό ΟΠΣ 5069645 (Παράλληλη Στήριξη, Απόφαση 889/Ε1/07-01-2021, ΑΔΑ: 6ΤΩΙ46ΜΤΛΗ-Χ1Ξ)

Πρόσληψη 213 εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, κλάδων/ειδικοτήτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως προσωρινών αναπληρωτών, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της εξατομικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, για το διδακτικό έτος 2020-2021 (Απόφαση 880/Ε1/07-01-2021, ΑΔΑ: 6ΚΤΓ46ΜΤΛΗ-ΩΔΚ)

 

Πρόσληψη 11 εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ως προσωρινών αναπληρωτών στα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.), στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2020-2021» (ΟΠΣ 5069632) για το διδακτικό έτος 2020-2021 (Απόφαση 875/Ε1/07-01-2021, ΑΔΑ: 6ΚΠΤ46ΜΤΛΗ-ΩΘΨ)

Share and Enjoy !
Shares