Προσλήψεις 46 αναπληρωτών εκπαιδευτικών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Ανάληψη υπηρεσίας από 26 έως 29-2-2016


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 34718/Ε2/26-2-2016 (ΑΔΑ:Ψ41Ξ4653ΠΣ-ΕΨ9) του Υπουργείου Παιδείας

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι, για το σχολικό έτος 2015-2016, προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές, πλήρους και μειωμένου ωραρίου, 46 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ09, ΠΕ14, ΠΕ17, ΠΕ18, ΠΕ19-20 και ΤΕ01.19 για την κάλυψη λειτουργικών κενών σε δημόσια σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με χρηματοδότηση από το Εθνικό Σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας, από την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου έως και τη Δευτέρα 29 Φεβρουαρίου 2016, όπου και θα τοποθετηθούν, με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, σε κενές θέσεις των σχολείων της περιοχής, στην οποία προσλήφθηκαν, μέχρι και τη λήξη του διδακτικού έτους.

Διαβάστε την ΥΑ

Σημειώνεται ότι σε ισχύ είναι ακόμα η ποινή του διετούς αποκλεισμού για τις προσλήψεις των αναπληρωτών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η ποινή παύει να ισχύει για τις προσλήψεις που θα γίνουν από την 1η Μαρτίου και έπειτα.

Με βάση τα παραπάνω προκύπτει ότι οι σημερινοί 46 προσληφθέντες αναπληρωτές σε περίπτωση που δεν παρουσιαστούν θα διαγραφούν από τους πίνακες του τρέχοντος και του επόμενου σχολικού έτους. Σημειώνουμε ότι η ποινή του διετούς αποκλεισμού καταργείται από το επόμενο σχολικό έτος για τους αναπληρωτές που το 2016-2017 θα προσληφθούν και δεν θα παρουσιαστούν να αναλάβουν υπηρεσία ή θα παραιτηθούν.

Share and Enjoy !
Shares