Προσλήψεις 222 μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ και εκπαιδευτικών ΠΕ87.02 για το διδακτικό έτος 2023-2024 Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από την Δευτέρα 6 έως και την Τρίτη 7  Νοεμβρίου 2023


άκουσε το άρθρο

Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνεται ότι προσλαμβάνονται 222 μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ και εκπαιδευτικοί ΠΕ87.02-Νοσηλευτικής ως προσωρινοί αναπληρωτές με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου πλήρους ωραρίου για το διδακτικό έτος 2023-2024 ως εξής:

  • Στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης  (ΣΜΕΑΕ) → 45
  • Στην Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη (παράλληλη) → 169
  • Στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ) → 3
  • Στα Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) στα ΚΕΔΑΣΥ → 4
  • Στις Τάξεις Υποδοχής ΖΕΠ → 1

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από την Δευτέρα 6 έως και την Τρίτη 7  Νοεμβρίου 2023.

Στην διεύθυνση www.minedu.gov.gr/anaplirotes έχουν αναρτηθεί πληροφορίες και διευκρινίσεις επί της διαδικασίας ανάληψης υπηρεσίας και σύναψης ψηφιακής σύμβασης.

Οι σχετικοί πίνακες ΕΔΩ

Διαβάστε τις σχετικές αποφάσεις:

Πρόσληψη 169 μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ και εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ87.02-Νοσηλευτικής ως προσωρινών αναπληρωτών εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης στο πλαίσιο υλοποίησης Πράξεων Περιφερειακών Προγραμμάτων του ΕΣΠ 2021-2027 για το διδακτικό έτος 2023-2024 (Απόφαση 126269/Ε4/03-11-2023, ΑΔΑ: 9ΠΕ346ΝΚΠΔ-2ΞΦ)

Πρόσληψη 45 μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ και εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ87.02-Νοσηλευτικής ως προσωρινών αναπληρωτών στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη ενιαίας συστηματικής φοίτησης και συμπερίληψης στην εκπαίδευση μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΣΜΕΑΕ & ΤΕ), σχολικά έτη 2022-2026» (ΟΠΣ: 6001626) για το διδακτικό έτος 2023-2024 (Απόφαση 126280/Ε4/03-11-2023, ΑΔΑ: 6ΔΓΘ46ΝΚΠΔ-ΟΦΒ)

Πρόσληψη 7 μελών ΕΕΠ ως προσωρινών αναπληρωτών στο πλαίσιο υλοποίησης Πράξεων των Περιφερειακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2021-2027 για το διδακτικό έτος 2023-2024 (Απόφαση 126242/Ε4/03-11-2023, ΑΔΑ: 61Ψ046ΝΚΠΔ-Χ5Σ)

Πρόσληψη 1 μέλους ΕΕΠ ως προσωρινού αναπληρωτή στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Αναδιαμόρφωση και υποστήριξη των Τάξεων Υποδοχής και ΔΥΕΠ, σχολικά έτη 2023-2026» (ΟΠΣ: 6001589), για το διδακτικό έτος 2023-2024 (Απόφαση 126288/Ε4/03-11-2023, ΑΔΑ: Ψ9ΧΛ46ΝΚΠΔ-Ρ1Π)

Share and Enjoy !
Shares