Πρόσκληση υποψήφιων μελών ΕΕΠ κλάδων ΠΕ23 και ΠΕ30 εγγεγραμμένων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης της Προκήρυξης 2ΕΑ/2022 του ΑΣΕΠ για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις στα ΣΔΕΥ των ΚΕΔΑΣΥ Υποβολή αιτήσεων από την Τρίτη 25 Ιουλίου έως και τη Δευτέρα 31 Ιουλίου 2023


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 82085/Ε4/21-07-2023 (ΦΕΚ 15/τ. ΑΣΕΠ/21-07-2023, ΑΔΑ: 91ΑΞ46ΜΤΛΗ-ΞΞ8) του Υπουργείου Παιδείας

Αποφασίζουμε καλούμε τα υποψήφια μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) κλάδων ΠΕ23-Ψυχολόγων και ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών που είναι εγγεγραμμένα στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Γ1’ (προκήρυξη 2ΕΑ/2022) όπως δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 1844/Γ’/18-7-2023 και επιθυμούν να διοριστούν σε κενές οργανικές θέσεις στα Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ) να υποβάλουν αίτηση-δήλωση προτιμήσεων για μόνιμο διορισμό.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται εντός πέντε (5) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσης.

Έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης τα μέλη του ΕΕΠ κλάδων ΠΕ23 και ΠΕ30 τα οποία είναι εγγεγραμμένα στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης της προκήρυξης 2ΕΑ/2022 του ΑΣΕΠ που δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 1844/Γ’/18-7-2023 όπως αναφέρεται στην αρχή της παρούσας Πρόσκλησης.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται για τις οργανικές θέσεις που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα της παρούσας Πρόσκλησης.

Η αίτηση, η οποία αποτελεί ταυτόχρονα και Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), θα υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ) (https://opsyd.sch.gr) από τα ίδια τα μέλη ΕΕΠ κάνοντας εισαγωγή στην εφαρμογή με τους προσωπικούς τους κωδικούς.

[…]

Διαβάστε ολόκληρη την απόφαση σε ΦΕΚ

Διαβάστε την απόφαση στη Διαύγεια

Διαβάστε το 82411/Ε4/24-07-2023 (ΑΔΑ: 92Μ646ΜΤΛΗ-ΟΟΒ) έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας με θέμα “Πρόσκληση υποψηφίων μελών ΕΕΠ για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις στα Σ.Δ.Ε.Υ. των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (Α΄13)

Share and Enjoy !
Shares