Πρόσκληση υποψήφιων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ για υποβολή δικαιολογητικών στο ΟΠΣΥΔ στο πλαίσιο των Προκηρύξεων 1ΕA/2022 και 2ΕA/2022 του ΑΣΕΠ Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήματος/μεταφόρτωσης δικαιολογητικών ορίζεται από την Τετάρτη 4 Μαΐου και ώρα 10:00 έως και την Τετάρτη 25 Μαΐου 2022 και ώρα 23:59.

Εγκύκλιος 48779/Ε4 /29-04-2022 (ΑΔΑ: ΨΞΣΥ46ΜΤΛΗ-Η60) του Υπουργείου Παιδείας

Το Υπουργείο Παιδείας καλεί τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού κλάδων ΠΕ21, ΠΕ22, ΠΕ23, ΠΕ25, ΠΕ28, ΠΕ29, ΠΕ30 και ΠΕ31 και τα μέλη Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, τα οποία πρόκειται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στις αριθμ. 2ΕA/2022 (ΦΕΚ 24/τ. ΑΣΕΠ/21-4-2022) και 1ΕA/2022 (ΦΕΚ 23/τ. ΑΣΕΠ/21-4-2022) Προκηρύξεις του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), να υποβάλουν ηλεκτρονικό αίτημα επικαιροποίησης των στοιχείων που εμφανίζονται στον ηλεκτρονικό φάκελό τους ή δημιουργίας ηλεκτρονικού φακέλου στο ΟΠΣΥΔ σε περίπτωση που δε διαθέτουν μεταφορτώνοντας τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά [που αποτελούν τυπικά προσόντα ένταξης ή μοριοδοτούμενα προσόντα στους αξιολογικούς πίνακες (Γ1΄ και Γ2΄) του ΚΕΦ. Ε΄ του ν. 4589/2019 (Α’ 13) και αναφέρονται ρητώς στις ανωτέρω Προκηρύξεις].

Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήματος/μεταφόρτωσης δικαιολογητικών ορίζεται από την Τετάρτη 4 Μαΐου και ώρα 10:00 έως και την Τετάρτη 25 Μαΐου 2022 και ώρα 23:59.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ – ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

  1. Η παρούσα διαδικασία επικαιροποίησης στοιχείων διενεργείται εξ ολοκλήρου με ηλεκτρονικό τρόπο με απευθείας μεταφόρτωση των κατά περίπτωση απαραίτητων δικαιολογητικών από τους ίδιους τους υποψηφίους στην ειδικά προς τούτο διαμορφωμένη καρτέλα «Επικαιροποίηση φακέλου» στον ηλεκτρονικό φάκελό τους στο ΟΠΣΥΔ του ΥΠΑΙΘ. Η εν λόγω διαδικασία περιγράφεται αναλυτικά στο «Εγχειρίδιο υποβολής δικαιολογητικών» το οποίο είναι αναρτημένο στα «Εγχειρίδια χρήσης» στην αρχική σελίδα του ΟΠΣΥΔ.
  2. Προαπαιτούμενα συμμετοχής των υποψηφίων στη διαδικασία υποβολής αιτήματος επικαιροποίησης στοιχείων και μεταφόρτωσης δικαιολογητικών είναι:
    α) να έχουν ήδη εγγραφεί ως χρήστες στο ΟΠΣΥΔ.
    β) να έχουν ήδη προβεί σε οριστική υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής στις εν λόγω Προκηρύξεις του ΑΣΕΠ (μέσω της ιστοσελίδας της Ανεξάρτητης Αρχής).
  3. Οι υποψήφιοι οφείλουν να μελετήσουν προσεκτικά το περιεχόμενο της/των Προκηρύξεων του ΑΣΕΠ στις οποίες συμμετέχουν καθώς και της παρούσας Πρόσκλησης του ΥΠΑΙΘ.
  4. Υποψήφιοι οι οποίοι επιθυμούν να προβούν σε αίτημα επικαιροποίησης στοιχείων του ηλεκτρονικού τους φακέλου, βάσει των ανωτέρω αναφερομένων, θα πρέπει να επιλέξουν μία (1) Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης ΠΕ & ΔΕ (ΠΔΕ) ως αρμόδια για τη διαχείριση του συνόλου των αιτημάτων επικαιροποίησης στοιχείων που θα υποβάλουν, ήτοι την αξιολόγηση της ορθότητας των μεταφορτωμένων δικαιολογητικών.

Διαβάστε ολόκληρη την εγκύκλιο

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 13-05-2022

Στο ΦΕΚ 27/τ. ΑΣΕΠ/03-05-2022 δημοσιεύτηκε τροποποίηση της προκήρυξης 2ΕΑ/2022 που σχετίζεται με τα πρόσθετα προσόντα του κλάδου ΠΕ29 ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ-ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

Μετάβαση στο περιεχόμενο