Πρόσκληση προς δημόσιους φορείς του Ν. Φλώρινας για τη διάθεση θέσεων αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. για συμμετοχή στην Η’ φάση Μεταλυκειακού έτους – τάξη Μαθητείας


άκουσε το άρθρο

ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας, 336705 – 05 – 2023

Πρόσκληση για διάθεση θέσεων αποφοίτων ΕΠΑ. Λ. για συμμετοχή στην Η’ φάση Μεταλυκειακού έτος – τάξη Μαθητείας

Σχετ: Το με αριθμ. Φ87/46512/Κ3/25-ο4-2ο23 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια βίου Μάθησης & Νεολαίας, Γενικής Διεύθυνσης Ε.Ε.Κ.Δ.Μ. & Νεολαίας Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Ε.Ε.Κ..&Δ.Β.Μ. Τμήματος Β’ του  Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Πρόσκληση για διάθεση θέσεων Μαθητείας στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας αποφοίτων των ΕΠΑ. Λ».

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, σας ενημερώνουμε για τα κάτωθι:

Το Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας ανήκει στη μεταλυκειακή επαγγελματική κατάρτιση και αποτελεί εκπαιδευτική διαδικασία, που η ολοκλήρωσή της, ύστερα από επιτυχείς εξετάσεις πιστοποίησης των αποφοίτων της, οδηγεί σε αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών επιπέδου πέντε (5). Στόχος του είναι ενίσχυση των επαγγελματικών δεξιοτήτων και η προετοιμασία των αποφοίτων για την ομαλή είσοδο και παραμονή τους στην αγορά εργασίας.

Τόσο η εκπαιδευτική κοινότητα όσο και η τοπική κοινωνία στηρίζουν τους νέους ανθρώπους για τη μετάβασή τους στον κόσμο της εργασίας, την εξοικείωσή τους με τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των εργαζομένων και την ανάληψη ενεργού δράσης στο επάγγελμά τους.

Το πρόγραμμα του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας έχει συνολική διάρκεια έντεκα (11) μήνες, αρχίζει από την Ιη Σεπτεμβρίου κάθε έτους και ολοκληρώνεται την 31η Ιουλίου του επομένου έτους. Η κατανομή μεταξύ εργαστηριακού μαθήματος και προγράμματος μάθησης σε χώρο εργασίας, καθορίζεται από τον Οδηγό Κατάρτισης Μαθητείας κάθε ειδικότητας. Το πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο, διαρκεί οκτώ (8) ώρες ημερησίως για τέσσερις ημέρες την εβδομάδα.

Η μαθητεία απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε ενήλικες, ηλικίας από δεκαοκτώ (18) ετών και άνω.

Το Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας επιδοτείται από Εθνικούς και Κοινοτικούς πόρους, ώστε να καλύπτεται το μεγαλύτερο μέρος του μισθολογικού κόστους των μαθητευομένων. Η ημερήσια αποζημίωση ορίζεται σε ποσοστό 95% επί του νόμιμου νομοθετημένου κατώτατου ορίου του ημερομίσθιου ανειδίκευτου εργάτη σε όλη τη διάρκεια του «Προγράμματος μάθησης σε εργασιακό χώρο». Η χρηματική επιβάρυνση του εργοδότη μετά την αφαίρεση της επιδότησης περιλαμβάνει μόνο το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών. Για τις ημέρες της κανονικής άδειας οι εργοδότες υποχρεούνται να καταβάλουν ολόκληρο το προβλεπόμενο ημερομίσθιο.

Στις περιπτώσεις απουσίας λόγω ασθένειας εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 657 – 658 του Α.Κ.
Το Υ.ΠΑΙ.Θ. δεν επιβαρύνεται με την καταβολή δώρων και λοιπών επιδομάτων (όπου αυτά εξακολουθούν να ισχύουν).

Προετοιμάζοντας την έναρξη της Η’ Φάσης του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας 2022-2023 και με στόχο την καλύτερη κατανομή των θέσεων, σας επισυνάπτουμε τον παρακάτω πίνακα ειδικοτήτων που προτείνονται να λειτουργήσουν στην περιοχή μας, όπως προέκυψε από τα στοιχεία που μας διαβίβασαν οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς μας και σας παρακαλούμε να εγκρίνετε θέσεις για τους απόφοιτους της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

Σας υπενθυμίζουμε πως προκειμένου να εκδοθεί η σχετική Απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών για τον καθορισμό του αριθμού των μαθητευομένων του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας, που δύνανται να πραγματοποιήσουν Μαθητεία σε φορείς του Δημοσίου Τομέα κατά το σχολικό έτος 2023-2024, οι φορείς του Δημοσίου Τομέα πρέπει:

1. να ορίσουν αρμόδιο υπάλληλο για την καταχώριση της απόφασης στο Πληροφοριακό Σύστημα με ταυτοποίηση στοιχείων, σε περίπτωση που αυτός δεν έχει οριστεί στην προηγούμενη φάση του Μεταλυκειακού έτους – Τάξη μαθητείας.
2. να συνδεθούν στον ηλεκτρονικό ιστότοπο του Πληροφοριακού συστήματος Διαχείρισης Τάξης Μαθητείας στον σύνδεσμο: https://e-mathiteia.minedu.gov.gr/
3. να καταχωρίσουν τον ΑΔΑ της απόφασης του Δ.Σ του φορέα ή Απόφαση του ανώτατου μονοπρόσωπου ή συλλογικού οργάνου διοίκησης του φορέα. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που ένας φορέας του Δημοσίου έχει ήδη αποστείλει απόφαση σε προηγούμενη φάση υλοποίησης, με πρόβλεψη και δέσμευση προϋπολογισμού, περισσότερων του ενός έτους για συμμετοχή στα προγράμματα μαθητείας, απαιτείται η εκ νέου καταχώριση του ΑΔΑ της απόφασης για την επόμενη φάση υλοποίησης για την περίοδο 2023-2024.
4. να καταχωρίσουν τους ΑΔΑ των οικονομικών εγγράφων που απαιτούνται για τη συμμετοχή του Δημόσιου τομέα στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας,
5. να καταχωρίσουν τον αριθμό των θέσεων μαθητείας που προσφέρουν ανά ειδικότητα.

Η ηλεκτρονική καταχώριση θα ολοκληρωθεί την Κυριακή, 11-06-2023 και ώρα 23:59. Μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα λειτουργήσει helpdesk στο 2610 960361.

Σημειώνεται ότι στις αποφάσεις των Δ.Σ. ή του ανωτάτου μονοπρόσωπου ή συλλογικού οργάνου διοίκησης των Φορέων του Δημοσίου Τομέα απαιτείται:

1. καθορισμός του αριθμού των μαθητευομένων που επιθυμούν να απασχολήσουν ανά ειδικότητα
2. βεβαίωση δέσμευσης πίστωσης και απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με ΑΔΑ για το έτος 2023, καθώς και απόφαση προέγκρισης πίστωσης με ΑΔΑ για το έτος 2024.

Σε περίπτωση μη υποβολής των ανωτέρω, οι φορείς δεν θα συμπεριληφθούν στη σχετική ΚΥΑ καθορισμού του αριθμού των μαθητευομένων του Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας απόφοιτων ΕΠΑ.Λ., που δύνανται να πραγματοποιήσουν Μαθητεία σε φορείς του Δημοσίου Τομέα κατά την περίοδο 2023-2024.

Η Αναπληρώτρια
Περιφερειακή Διευθύντρια
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας

Συνημμένα:
1 . Οδηγός για την υποβολή θέσεων Μαθητείας
2. Προσχέδιο Απόφασης Δ.Σ. Φορέα (σε μορφή Word)
3. Πίνακας (σε μορφή Excel) με τις ασφαλιστικές εισφορές μαθητευομένων – εργοδοτών από 01-04-2023

Share and Enjoy !
Shares