Πρόσκληση μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ για υποβολή αιτήσεων μετάθεσης σχολικού έτους 2020-2021 Οι αιτήσεις υποβάλλονται από 18-3-2021 έως 26-3-2021


άκουσε το άρθρο

Εγκύκλιος 31271/Ε4/18-03-2021 (ΑΔΑ: ΩΔΔΣ46ΜΤΛΗ-ΣΗΘ) του Υπουργείου Παιδείας

Τo Υπουργείο Παιδείας καλεί τα ενδιαφερόμενα μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ που επιθυμούν να μετατεθούν από περιοχή σε περιοχή καθώς και σε ΚΕΣΥ, να υποβάλλουν σχετική αίτηση από 18-3-2021 έως 26-3-2021.

Η παραπάνω προθεσμία είναι αποκλειστική και ισχύει για όλες τις κατηγορίες μεταθέσεων εκτός από τις αμοιβαίες για τις οποίες η αίτηση υποβάλλεται μέσα σε 10 ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων.

Μέσα στην ίδια προθεσμία υποβάλλονται οι αιτήσεις οριστικής τοποθέτησης σε ΣΜΕΑΕ των μεταταγμένων (ΦΕΚ 1891/Γ/23-11-2020) εντός της περιοχής μετάταξής τους και όσων ακόμα είναι στη διάθεση των ΠΥΣΕΕΠ καθώς και οι αιτήσεις βελτίωσης θέσης εντός της ίδιας περιοχής από ΣΜΕΑΕ σε ΣΜΕΑΕ, χωρίς να αναγράφονται προτιμήσεις συγκεκριμένων ΣΜΕΑΕ.

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης τα νεοδιόριστα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ (ΦΕΚ διορισμού 241/Γ΄/9-3-2020) τα οποία υπάγονται στους περιορισμούς του άρθρου 62, παρ. 5α του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄) όπως τροποποιήθηκε.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τα ενδιαφερόμενα μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ.

α) αν η οργανική τους θέση βρίσκεται σε ΣΜΕΑΕ, στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης,

β) αν η οργανική τους θέση βρίσκεται σε ΚΕΣΥ, στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης. με έναν από τους κάτωθι τρόπους:

  • (i) Ηλεκτρονικά με αποστολή των σχετικών αρχείων (αίτησης και δικαιολογητικών) στα email των υπηρεσιών που ανήκουν οργανικά.
  • (ii) Ταχυδρομικά (με συστημένη επιστολή και ως εξαιρετικά επείγον) αυστηρά εντός της οριζόμενης προθεσμίας. Στην περίπτωση αυτή υποβάλλεται και φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας.
  • (iii) Στην περίπτωση που δεν είναι εφικτός ένας από τους δύο προαναφερόμενους τρόπους και μόνο τότε, δύναται η αίτηση να υποβληθεί αυτοπροσώπως ή από εξουσιοδοτημένο για το λόγο αυτό άτομο μετά από σχετικό ραντεβού.

Διαβάστε όλες τις λεπτομέρειες στην εγκύκλιο

Η Αίτηση Μετάθεσης

Η Αίτηση Βελτίωσης / Οριστικής Τοποθέτησης

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 23-4-2021

Η 46361/Ε4/22-4-2021 (ΑΔΑ: ΩΝ2Λ46ΜΤΛΗ-1ΞΩ) απόφαση «Μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σχολικού έτους 2020-2021»

Share and Enjoy !
Shares