Πρόσκληση για υποβολή δήλωσης συμμετοχής στην εξ αποστάσεως επιμόρφωση αναπληρωτών Φιλολόγων (ΠΕ02) και Μαθηματικών (ΠΕ03) που προσλήφθηκαν για τη στελέχωση των τμημάτων εναλλακτικής ενισχυτικής διδασκαλίας στα μαθήματα «Νέα Ελληνικά» και «Μαθηματικά» των ΕΠΑΛ και αναπληρωτών Ψυχολόγων (ΠΕ23) που υπηρετούν στα ΕΠΑΛ για το 2020-2021 Υποβολή δηλώσεων συμμετοχής από την Δευτέρα 22-02-2021 έως την Παρασκευή 05-03-2021


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 1494/19-2-2021 (ΑΔΑ: ΨΛΛ6ΟΞΛΔ-ΖΞΜ) του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ)

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) προτίθεται να υλοποιήσει εξ αποστάσεως επιμόρφωση για το σχολικό έτος 2020-2021 στο πλαίσιο της Πράξης: «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ-Υλοποίηση της Επιμόρφωσης» με κωδικό ΟΠΣ 5022549 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

Η επιμόρφωση αυτή αφορά αναπληρωτές Ψυχολόγους (ΠΕ23) μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού που υπηρετούν στα ΕΠΑΛ το σχολικό έτος 2020-2021, καθώς και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, ειδικότητας Φιλολόγων (ΠΕ02) και Μαθηματικών (ΠΕ03), για τη στελέχωση των τμημάτων εναλλακτικής ενισχυτικής διδασκαλίας στα μαθήματα «Νέα Ελληνικά» και «Μαθηματικά» των ΕΠΑΛ για το σχολικό έτος 2020-2021.

Οι παραπάνω ειδικότητες προσλήφθηκαν στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – Υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑΛ» με κωδικό ΟΠΣ 5010706 σύμφωνα με τις υπ’ αρ. πρωτ. 161397/Ε4/25-11-2020 (ΑΔΑ: ΩΤΛΗ46ΜΤΛΗ-Ο2Ψ), 854/Ε4/07-01-2021 (ΑΔΑ: Ω5ΧΓ46ΜΤΛΗ-ΘΚΩ), 927/Ε1/07-01-2021 (ΑΔΑ: Ω1ΚΧ46ΜΤΛΗ-ΕΣΨ) και 10953/Ε1/01-02-2021 (ΑΔΑ: 6Η6Σ46ΜΤΛΗ-9ΟΩ) αποφάσεις του ΥΠΑΙΘ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν δήλωση συμμετοχής ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του ΙΕΠ (https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php) από την Δευτέρα 22-02-2021 ώρα 10:00 έως την Παρασκευή 05-03-2021 ώρα 15:00 οπότε και θα απενεργοποιηθεί η δυνατότητα εισόδου/επεξεργασίας των στοιχείων των δηλούντων.

Διαβάστε αναλυτικές πληροφορίες στο έγγραφο

Το Δελτίο Τύπου του ΙΕΠ

Το Φ.ΜΝΑΕ/20506/Δ4/22-2-2021 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ

Share and Enjoy !
Shares